Za reformo političneg​a sistema

0

PREJELI SMO. Predlog Za reformo političnega sistema

 1. Uvede se neposredne volitve poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina glasov.
 2. Uvede se možnost odpoklica poslanca med mandatom z novimi volitvami v volilnem okraju.
 3. Uvede se možnost odpoklica župana ter omejitev na dva zaporedna mandata ali posredne volitve županov –  izvoli (in razreši) jih občinski svet.
 4. Ukine se državni svet.
 5. Uvede se poskusni mandat za vse nove sodnike.
 6. Obdrži se trajni sodniški mandat, ki nastopi po poskusni dobi. Za vse obstoječe sodnike se izvede reelekcija. Sodni svet se za čas funkcije predlaganja sodnikov v reelekcijo okrepi s sodnimi strokovnjaki iz mednarodnih sodnih institucij ter vrhovnih sodnikov drugih držav EU.
 7. Ustanovi se novo specializirano sodišče za sojenje v primerih najtežjih oblik gospodarskega, bančnega in drugega organiziranega kriminala. Sodnike tega sodišča po posebnem postopku z javnim glasovanjem na predlog predsednika RS imenuje Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov.
 8. Uvede se finančna policija s pristojnostmi po vzoru nekaterih EU držav.
 9. Ukine se vse tiste državne in paradržavne institucije, ki jih ne najdemo v primerljivih državah EU.
 10. Ukinejo se vsi privilegiji, ki jih imajo voljeni ali imenovani funkcionarji po koncu mandata.
 11. Omogoči se enostavnejši razpis predčasnih volitev in poenostavi postopek imenovanja vlade.

Predlog SDS za dogovor slovenskih parlamentarnih strank

Zagotovi se zadostna parlamentarna podpora za

 1. Hiter sprejem predlaganih političnih reform (11)
 2. Vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo
 3. Predlagano spremembo referendumske ureditve
 4. Sprejem in uveljavitev že predlaganih oziroma sprejetih reformnih in proti kriznih zakonov
 5. Dogovor, da se a čas trajanja krize zamrzne izplačilo vseh privilegijev ter transferjev posameznikom (z izjemo socialnih in družinskih dodatkov), ki na podlagi različnih zakonov, uredb in sklepov dobivajo posredno ali neposredno finančne dodatke iz proračuna, če ta izplačila skupaj z osnovnimi prejemki presegajo višino povprečne plače. Tako privarčevani denar se nameni za povečanje sredstev za štipendije
 6. Razširitev vladne koalicije ali predčasne volitve v roku 2 mesecev po uveljavitvi predlogov (možno že maj ali junij 2013)