Velika investicija v čistočo Krke in Kolpe

0
31

V Sloveniji sta reki Krka in Kolpa poleg Soče še vedno najčistejši reki, ki pa ju ogroža naraščajoče onesnaževanje vseh vrst. Znano je da se odpadne, kakor tudi deževne vode iz kočevske in ribniške doline po kraškem podzemlju stekajo v reko Krko. Z namenom, da se ohrani zatečena kakovostna stopnja čistosti reke Krke, so občine Kočevje, Ribnica in Šentjernej pristopile k uresničitvi projekta, ki so ga poimenovali Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Krke – 2. Faza. Na območju občine Kočevje bo v sklopu tega projekta posodobljeno in na novo zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. V ta namen so izdali lične prospekte, po mestih pa postavili velike reklamne panoje. Ta pomembna naložba, ki za občino Kočevje znaša 2,9 milijona evrov, bo financirana tripartitno: iz občinskega in državnega proračuna ter s pomočjo  evropskega Kohezijskega sklada.

Sočasno s tem projektom pa občina Kočevje v skladu z določili Uredbe bivšega MOB (Ministrstva za okolje in prostor), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2014, ter v  skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Kočevje (UL RS št. 61 / 2005  z dne, 30. 06. 2005) že gradi zbiralnik (kolektor) javnega  kanalizacijskega  omrežja –  primarno fekalno kanalizacijo Dolga vas – Livold v ločenem sistemu odvajanja v skupni dolžini 4,3 km. Skupna dolžina sekundarne kanalizacije, ki pa je še v fazi projektiranja pa znaša okoli 3,2 km. Celotno naložbo za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja na tem območju  delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar 85 odstotkov vrednosti celotne investicije, ki znaša okoli 2,1milijona evrov, pa zagotavlja občina Kočevje. Pogodbo z izvajalcem del,  ki je CGP iz Novega mesta, kakor tudi pogodbo za izvajanje strokovnega nadzora predmetne gradnje v znesku okoli 24.000 € pa je z mariborsko firmo Proplus podpisal župan Vladimir PrebiIič.

Z izvedbo tega projekta bo na javno kanalizacijsko omrežje, ki bo prešlo v upravljanje Komunale, priključeno 390 gospodinjstev, oziroma 1281 oseb. V gradbeno – tehnološkem  smislu objekt ni zahteven, zato je bil rok  za dokončanje celotne gradnje v skladu z operativnim načrtom in pogodbo za izvedbo, določen do konca meseca avgusta 2012, kar pa je zelo optimistično!  To seveda ne bo mogoče doseči, saj se je že pri začetku gradnje izkazalo, da je sestava tal proti pričakovanju in oceni v predračunu, izrazito kamnita! To pomeni, da bo gradnja bistveno dražja in predvidena sredstva ne bodo zadostovala. Zato se vsiljuje vprašanje: zakaj odgovorni niso pred izdelavo predračuna izvedli ustrezno sondiranje terena?!  Župana zaradi tega čaka kar nekaj dela: podpis aneksa  k pogodbi za izvedbo del, kjer bo potrebno podaljšati rok za dokončanje del in kar je najpomembnejše – v rebalansu občinskega proračuna s prerazporeditvijo proračunskih postavk zagotoviti potreben manjkajoči denar! Naj mimo grede opozorim tudi na izdelan investicijski program iz katerega je razvidno, da načrtovana gradnja ekonomsko ni upravičena, saj bo ta sistem  Komunali, ki bo upravljala s to infrastrukturo, vrsto let prinašal izgubo. Zagato bo morala kot večinski lastnik Komunale reševati občina, oziroma občinski svetniki. Visoke stroške vzdrževanja (sedemkratno prečrpavanje fekalij) bo občina lahko pokrivala samo z visokimi cenami kanalščine na račun  davkoplačevalcev! Druge rešitve ni! Ne glede na to je potrebno poudariti, da je predmetna  izgradnja kanalizacije iz vidika kakovosti  bivanja občanov in zmanjšanja nevarnosti okužb, vendarle smotrna… , ni pa ekonomična.

Foto: Wikipedia

Prijava

Za komentiranje se prijavite