Prejeli smo: Da bi našli dobre gospodarje za državno premoženje, je treba SDH uvrstiti pod pristojnost MGRT

1
Foto: novice.najdi.si.
Foto: novice.najdi.si.

V SLS podpiramo predlog, da se zakonodajne pristojnosti v zvezi s SDH prenesejo z Ministrstva za finance RS na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, saj je dosedanje upravljanje podjetij v državni lasti, pri katerem ima največjo vlogo finančno ministrstvo, slabo, njihova povprečna donosnost pa nična. Zato je čas, da prevladujoč vpliv v SDH prevzamejo gospodarstveniki z mednarodnimi izkušnjami namesto interesnih skupin okoli Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Po zakonu o SDH ima pristojni minister pomembno vlogo v postopku izbire nadzornega sveta SDH. Pristojno ministrstvo pripravlja strategijo upravljanja državnega premoženja, ključni dokument, po katerem se ravna SDH. Od SDH lahko zahteva mnenja in izhodišča za pripravo te strategije, poleg tega pristojno ministrstvo pripravlja pogodbo o medsebojnih razmerjih med vlado in SDH.

V SLS se že dalj časa zavzemamo za izboljšanje upravljanja z državnim premoženjem, kar naj bi tudi bila glavna naloga SDH, poleg tega da naredi obseg državnega premoženja primerljiv z gospodarsko uspešnimi državami. Kadriranje posameznikov v nadzorni svet in upravo SDH ter zamenjave v podjetjih v državni lasti s posamezniki brez ustreznih izkušenj v mednarodnem poslovanju ter neuporaba sodobnih orodij ne dajejo tega upanja in zahtevajo ustrezno ukrepanje.

Člani nadzornih svetov in uprav podjetij v državni lasti morajo imeti izkušnje v gospodarstvu, da bodo podjetja vodili tako, da bodo ta ustvarjala visoko dodano vrednost ter državljankam in državljanom Republike Slovenije omogočala kakovostno zaposlitev in dovolj prilivov v državni proračun za normalno delovanje javnega sektorja ob povečanju njegove učinkovitosti. Prenos pristojnosti v zvezi s SDH na MGRT daje večje zagotovilo, da bodo v nadzornem svetu SDH in drugih upravljavskih organih državnih podjetij sedeli člani z ustreznimi upravljavskimi izkušnjami in znanji, kot če ima take pristojnosti ministrstvo za finance, ki zasleduje zgolj javnofinančne cilje.

MGRT je že preveč časa v senci finančnega ministrstva in ima na določanje gospodarske politike v Republiki Sloveniji le malo vpliva, čeprav bi to morala biti njegova glavna naloga. Gospodarsko ministrstvo bolje od finančnega pozna slovensko gospodarstvo in bi torej moralo lažje določati njegove strateške usmeritve. S prenosom zakonodajnih pristojnosti v zvezi s SDH na MGRT bi v slovenskem gospodarstvu večjo vlogo dobili gospodarstveniki, ki znajo s premoženjem upravljati tudi v praksi, ne le teoriji, in ki bi bili kompetentnejši doseči cilj SDH, ki je povečanje donosnosti podjetij v državni lasti na 6,3 % v letošnjem letu.

1 komentar

 1. Za izboljšanje delovanja ministrstev in vitko vlado bi veljalo slediti organizacijo švicarske vlade

  http://swiss-government-politics.all-about-switzerland.info/

  Kriterij kateri organi sodijo pod katera ministrstva je poslanstvo ministrstva.

  Za vsako ministrstvo in uspešnost ministra bi morali definirati kazalnike in cilje. Npr. MGRT donosnost podjetij, dodana vrednost na zaposlenega, ekonomska svoboda. Za MF skupna zadolženost države, letna zadolženost in izpolnjevanje maaastrijskih kriterijev, razmerje med BDP in javno porabo ter primerjava z EU, MZ čakalne vrste, neljubi dogodki, kakovost medicinske oskrbe primerjalno s podatki WHO za ciljne države.

  Uspešnost celotne vlade in njenega predsednika povedo lestvice konkurenčnosti IMD in WEF.

  Enako za državni zbor. Število popravkov zakonov, zadovoljstvo izvajalcev z zakoni, število udejanjanih predlogov izvajalcev,…Enkrat sem bil na predavanju pred leti, kjer so prikazovali metodologijo ocenjevanja uspešnosti zakonov. Mislim, da jo uporabljata Nizozemska in Anglija.

  Enako kot pri podjetjih, kjer se sistem uravnoteženih kazalnikov uporablja že kar nekaj časa. Imamo celo prevedeno knjigo Kaplana in Nortona.

  Tako bo manj možnosti za slavospeve.

Comments are closed.