O projektu “drugi tir” Ministrstvo za infrastrukturo sistematično zavaja

30
Foto: spletna stran projekta Drugi tir

Javni odgovor članom Odbora za infrastrukturo in Ministrstvu za infrastrukturo na trditve izrečene dne 9.3.2017.

Pripis: Z namenom predstavitve javnega odgovora, ki jih bo Strokovna skupina dopolnila z novimi dokumenti o neprimernosti 21 let stare zasnove za železniško povezavo Koper – Divača, Vas podpisniki vabimo na tiskovno konferenco, ki bo v torek dne 21.3.2017 ob 11.00 na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Leskovarjeva soba, nova zgradba, I. nadstropje. Parkirišče je zagotovljeno za potrjeno udeležbo, ki jo potrdite na naslov: Jože.duhovnik@lecad.si.

Državni sekretar g. Jure Leben je dne 9.3.2017 na izredni 49. seji DZ RS Odbora za infrastrukturo in promet v imenu Ministrstva za Infrastrukturo ustno odgovoril na pismo Strokovne skupine s prvopodpisanim dr. Jože Duhovnikom (v nadaljevanju StrokSk), ki vsebuje tudi 11 točk dejstev nedodelanosti vladno protežiranega projekta za Drugi tir. Odgovore je podal ustno ob prisotnosti ministra dr. Petra Gašperšiča, ki med 15 minutnim izvajanjem državnega sekretarja, niti po njem, ni imel dopolnitev. Tako lahko ugotovimo, da iz lista prebranim, izrečenim odgovorom v celoti pritrjuje.

Eno od odprtih vprašanj na seji Odbora za Infrastrukturo je bilo: »Zakaj se je šele sedaj pojavil nov predlog? Zakaj ne prej?«

Odgovor: Zato, ker je bila prva ocena vrednosti projekta s strani ministrstva za drugi tir v letu 2010 okoli 700 milijonov EUR, v letu 2015 (minister Gašperšič) pa jo je podvojilo na 1,4 milijarde EUR! Ta finančni cenovni preskok je projekt spravil na popolnoma nov nivo in sprožil naše dejavnosti. Konec leta 2015 smo začeli iskati rešitev, ki je nato v letu 2016 pripeljala do patentne prijave in tako do zaščite inovacije. Državni svet je imel prvo javno obravnavo predlogov Drugega tira v marcu 2016. Nosilec projekta Jože Duhovnik je z inovativno rešitvijo Drugi tir Ministrstvo za infrastrukturo seznanil na prvem sestanku z ministrom Petrom Gašperšičem v juniju (po telefonu) in osebno s skupino v avgustu 2016.

Opozarjamo, da dvakratno povečanje vrednosti predvidenega projekta bistveno spreminja bistvene sestavine pogodbenih razmerij s projektantom kar zahteva razveljavitev pogodb s projektantom in smiselna ponovitev projektnega razpisa.

Ali je torej narobe, ko se nekateri igrajo z milijardnimi vsotami več kot petnajst let, čeprav poznajo razmere pri gradnji predorov in mi nato poiščemo rešitev? Zakaj ni ista skupina projektantov in inženirja objavila resnične podatke v letu 2008 ali 2010, ko so imeli popise gradbenih del narejene? Zakaj je bila prikrivana ocena stroškov za eno tirno povezavo do konca leta 2015? Zakaj je skupina strokovnjakov iz gradbene fakultete odklonila podpis za soglasje pri poročilu GEODATA po oktobru 2016?

V odgovorih na pismo StrokSk je bilo s strani državnega sekretarja izrečeno veliko netočnosti in neresničnosti.  V nadaljevanju bomo predstavili samo bistvene poudarke, ki lahko dokazujejo zavestno zavajanje javnosti iz tehničnega zornega kota, kar ima lahko za posledico novo investicijsko blokado v razvoju države Slovenije.

Ugotavljamo, da se v predlog sploh ni poglobil, ker bi v nasprotnem primeru ugotovil, da v projektu StrokSk zagotavljamo posodobitev sedanje proge tako, da se bo njena nosilnost povečala na osno obremenitev do 22,5 ton (skupaj 90 ton na vagon – prometna koda F1) ob hitrosti do 100 oz. 120 km/h pri naklonu do 12 promilov na odprti progi, ki jo zahteva Ten-T omrežje. Za navedena dela je v oceni stroškov predvidena vrednost 13 milijonov evrov/km za dolžino proge 26,4 km ali skupaj okoli 420 milijona evrov. V to ceno je vključena zaščita ljudi, živali in vegetacije vzdolž proge, ki je opredeljena po TSI predpisih. Razlika do 800 milijonov EUR predstavlja izgradnja 4,1 km dvotirnega tunela, kakovostna požarna zaščita, mehanizem za potiskanje in zadrževanje vlakov ter vsa elektro oprema za proizvajanje 2,5 MW električne energije, ki jo dobimo pri spuščanju vlakovnih kompozicij v Kraškem robu.

V našem predlogu zagotavljamo kapaciteto 2 x 80 vlakov na dan za 800 milijonov EUR stroškov, pri vladni nameri projekta dvotirne inačice pa imamo 2 x 67 vlakov na dan in 2.200 do 2.400 milijonov EUR. Preprosto povedano za 20% večjo kapaciteto je potrebna investicija za trikrat manjša. Vsak razumen investitor bi prisluhnil predlogu, omogočil primerjave in se po detajlni analizi odločil za boljšo rešitev. V našem primeru pa z manj kot polovico razdelane tehnične dokumentacije drvimo v investicijsko brezno.

Uredba EU komisije št. 1299/2014 z dne 18.nov.2014 v 10. členu jasno določa postopke verifikacij inovativnih rešitev v javnem prometu in v 1. alineji določa: Da bi se ohranil korak s tehnološkim napredkom, bodo morda potrebne inovativne rešitve, ki niso skladne s specifikacijami iz Priloge ……. Torej je res, da so pomembne inovacije zaradi tehnološkega napredka in ne ponavljanje starih konceptov.

Projekt Drugi tir v končni fazi ne bo 1,0 milijarde,  ampak se lahko z gotovostjo napoveduje vrednost med 2,2 do 2,5 milijarde. Tako velika razlika pa lahko nastane samo zaradi namena sistematičnega zavajanja in prikrivanja dejanskih stroškov. Takemu plenu državnega denarja  nobeden resen strokovnjak in resna ekonomska študija iz tujine ne more  pritrditi.

Projekt Dvotirna proga, ki ga predlagamo ima stroške v eksploataciji za 2,6 EUR/tono na relacijo Koper – Divača, predlagana rešitev za en tir pa kar 4,6 EUR/tono na relacijo. Pri dvotirni progi bo strošek v eksploataciji narasel na 6,2 EUR/tono na relacijo. Kako to, da ni podpisanega ekonomskega strokovnjaka pod tako nerazumljivo oceno stroškov?  S tako površnim pristopom bodo vsi akterji vladnega projekta zavestno pripeljali državo v položaj, ko bomo imeli razvojni kolaps, saj predvidena proračunska sredstva ne zagotavljajo zaključitev projekta. Vladno protežirani projekt Drugi tir za zagotavljanje polne operabilnosti zahteva ceno po enoti 81 do 88 milijonov EUR/km, medtem ko projekt dvotirna proga StrokSk predstavlja ceno po enoti okoli 26 milijonov EUR/km.

Poudarjamo, da enosmerno napajanje nikoli ne bo niti doseglo niti na drug način omogočilo zeleno energijo pri sproščanju potencialne energije. Preprosto povedano, projekt, ki ga sedaj zagovarja vladni projektant in inženir je izpred 60 let prejšnjega stoletja, ko se je razviti svet odločal za izmenični tok na železnicah. Pri nas pa je bilo v tistem času, tako kot vse bolj očitno tudi sedaj. SŽ PP z imeni projektantov in pritrkovalcev norih političnih odločitev, brez zdravo razumskih temeljev gradi na istih izhodiščih, ob isti strokovni otopelosti kar vodi v isti način plenjenja državnega denarja.

Državni sekretar ne razlikuje reliefne značilnosti našega prostora, vlakovno kompozicijo je namreč treba dvigniti na določeno višino. Povezuje jo z zahtevami, ko povezujemo eno dolino z drugo, tako da je višina vstopa v tunel z izstopom, praktično enaka. Trdimo da ne razlikuje med projektantsko nalogo, ko se enkrat moramo dvigniti na določeno geografsko višino in drugič, da se prebijamo iz ene doline v drugo skozi predore na praktično istih geografskih višinah. To mu sicer lahko štejemo v dobro, saj ni nikoli delal na projektih, medtem ko projektantu rešitve lahko štejemo za slabo, če take razlike ne razume.

Sklicevanje na TSI standarde je samo en dokaz več, da je podajanje napačnih podatkov v kulturi in neprofesionalnosti državnega sekretarja stalna praksa. TSI v nobenem primeru ne dovoljuje neposredno uporabo 17 promilov strmine v interoperabilnostni mreži, ampak tak povečan nagib lahko posamezna država izsili ali zaradi slabih projektov ali zanemarjanja inženirske kreativnosti. Taka izsiljevanja so značilna za okolja, ki ne proklamirajo inovativnosti in razvoj na podlagi znanosti in zraven v zaprtem okolju države sistematično zatirajo inženirsko kreativnost.

Po TSI je dovoljen naklon nad 12 promilov samo s posebnim dovoljenjem, oziroma vlogo. Torej je izvedba  z večjim nagibom (do 80 promilov) prav tako izvedljiva, samo če vlada razume, da je za njo pomemben, več kot pol cenejši in tudi manj zahteven, projekt za domača podjetja v mednarodni konkurenci pa bistveno bolj dosegljiv.

Namerno se v odgovoru tudi izpušča pomembna alineja inovativnost pri iskanju interoperabilnosti zato, da se proračunskim plačnikom že 21. let preko drugačnih naslovov prodaja isti projekt istega projektanta. Po uradnih dokumentih lahko potrdimo, da je dejanska starost projekta sedem let (od leta 2008). Če pa ministrstvo trdi, da se je delalo to varianto 21. let, kar vseskozi trmasto ponavlja,  pa lahko trdimo, da je bilo v celotnem obdobju posiljevanje vseh vlad in ustreznih organov, s ponujanjem samo ene rešitve in ene ideje enega in istega projektanta, stalnica.

Prav tako lahko ugotavljamo, da je projektna dokumentacija nepopolna in neprimerna za resno analizo stroškov in predvsem ni na nivoju za pripravo PZI projektov. Inženirska zbornica, ki tako delovanje očitno pokriva, se mora o tem javno in pisno izreči na način, da pregleda kakovost in primernost projektov, tako za pripravo investicijskega programa kot za pripravo PZI projektov.

Vlada RS ni naredila investicijskega programa v katerem bi pretehtala vse variante projekta in odpravila spornosti. Na podlagi le tega je šla neposredno v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in ostale dokumentacije. Poslance očitno ne moti, da na Vladi RS oddajajo naročila mimo postopkov javnega naročanja. V tem je podobnost z izvajanjem projekta TEŠ 6 enaka. Tudi v primeru Drugi tir se kot pri TEŠ 6, razpolaga z javnim denarjem, kot da gre z privatnim.  Dokapitalizacija 2TDK  je v nasprotju z Zakonom o financiranju zato dovoljuje črpanje sredstev brez zakonskih podlag in omogoča, da bo 2TDK prenesel upravljalske pravice Luke Koper na nosilca dokapitalizacije. Vlada RS tudi ne sledi sklepom Računskega sodišča, ki jo je leta 2010 že opozorilo na napake pri projektu Drugi tir.

Predlagamo, da se omogoči predinvesticijska študija variante s 4 km predora, ki bo omogočila resno primerjavo s doslej sprejeto varianto 20,4 predora, saj je razlika v ocenjeni investiciji obeh predlogov prevelika, čas izgradnje bistveno krajši in pospeševanje pretočnosti transporta že v času gradnje.  Državni organi pa naj uveljavijo enako odzivnost kot v primeru drugih investicij ter se k temu zavežejo.

prof. dr. Jože Duhovnik                                                         prof. dr. Janez Možina

prof. dr. Bojan Pretnar                                                           Andrej Čufer univ. dipl. arch.

prof. dr. Jože Hlebanja                                                          prof. dr. Andrej Umek

Danilo Magajne univ. dipl. ing. gradb.                               prof. dr. Franc Kosel

dr. Julij Bertoncelj                                                                  dr. Anton Komat

prof. dr. Jakob Likar                                                               prof. dr. Ferdinand Gubina

prof. dr. Dušan Plut                                                               prof. Janez Koželj univ. dipl. arch.

prof. dr. Peter Novak

V Ljubljani dne 14.3.2017                                                     SPLETNA STRAN Strokovne skupine.

Opomba: podpisana izjava je dostopna tule. 

Tabela: Primerjava projektov v realizaciji
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Drugi tir            Koper- divača pripravljalna dela, dovozi začetek gradnje tunelov Čas celotne izgradnje vseh objektov, z montažo in testiranjem Rezervni termin Uporaba objektov
Opomba: pripravljalna dela se začnejo brez izbrane tehnologije NATM ali TBM???
Dvotirna proga     Koper-Divača Priprava delnih gradbenih projektov Čas celotne izgradnje vseh objektov, z montažo in testiranjem Rezervni termin Uporaba objektov
Bistvene ugotovitve iz tabele:
 • Projekt Dvotirna proga zagotavlja uporabo povečanih kapacitet tri leta prej, ob bistveno manjših stroških
 • Uporaba modela rekonstrukcije proge iz enotirne v dvotirno progo za pospeševanje del
 • Izgrajeni izvozni tir je odlična podpora logistiki ter dokaz možnosti sočasne izgradnje dvotirne proge
 • Uporabiti vse bistvene in kakovostne elemente dela že izdelanega projekta za dopolnitev PGD/PZI pri novem projektu
 • S sinergijo znanj zagotoviti kakovosten vstop v prostor in zagotoviti prebivalcem višjo kulturo sožitja z železnico.

 

30 KOMENTARJI

 1. Zanimivo. Želim si, da bi bolje razumel v prispevku uporabljene strokovne argumente. Politične predobro razumem… 🙁

 2. Tile veliki državni projekti so kot krma za prašiče. Pripraviti je potrebno projekt tako, da bodo imeli prašički prosto pot do hrane, ki se jo bo nenadzorovano dodajalo. Kar poglejmo si TEŠ6, pa gradbene projekte (SCT, Vegrad, ….), pa prodajo državnih podjetij, itd.
  Kako rešiti ta gordijski vozel?
  Problem je, ker nadzorne službe ne delujejo, sodstvo in tožilstvo tudi ne in zato se izkoriščevalci počutijo varne. Večina politikov pa je tam tako ali tako zaradi takšnih priložnosti po življenskem zaslužku.
  Edina rešitev je po mojem mnenju, da projekt privatiziramo. Država naj obdrži le nadzorno funkcijo pri izgradnji, da bodo uporabljeni ustrezni materiali in izvedbe.

  • Odlično razmišljanje , prvi tir je tako ali tako delo avstroogrskih vladarjev , ki so prepredli velik del Evrope z železšniškimi progami vse do Kakowa , več ali manj
   vzhodni del in proti jugu , Opatija-Matulji , železnica do Trbiža , Semmering veličasten viadukt , borovniški viadukt itd ! Hvala za usluge tov . minister za promet in zveze , speljite se čimprej iz parlamenta prevaranti in špekulanti ! To državo mora vzeti zlodej , dokler bodo na oblasti ljudje , izbrani po okusu oboževalcev tekovin revolucije ! Narod strada , ljudje so brez posla in denarja in seveda volje , ki jim jo
   vztrajo izbijate iz glav s svojimi političnimi eskapadami , fuj !

   Andrej Briški

 3. Nedvomno je ugotovljeno, da je sedanji projekt 2. tira ekonomsko neupravičen, a Ministrstvo sili z glavo skozi zid. Gotovo je potrebno poiskati cenejšo in ekonomsko upravičeno rešitev.

  Druga težava, o kateri se ne govori, je, da vložek samo v 2. tir ne rešuje transporta. Treba je namreč odpraviti tudi druge šibke točke slovenskega železniškega omrežja: primorska proga, ljubljansko vozlišče, gorenjska proga, štajerska proga…

  Skratka, samo z izgradnjo 2. tira ne bomo veliko naredili, ker se bo potem promet ustavil ali v Divači ali v Ljubljani, če ne bomo odpravili tudi teh šibkih točk.

  Zdi se, da Ministrstvo ne ve dobro, kaj dela.

  • Nič ne ve kaj naj dela , ker ne dela in nekoli ne bo delalo , približujejo se namreč
   VOLI-tve , to je ta trenutek projekt , ki ga je potrebno za vsako ceno realizirati !
   Bijem hude bitke s pušpanovo veščo in nehote se mi poraja paralela z našimi
   neuničljivimi zapredki v vseh “vejah “oblasti !

   Andrej Briški

 4. Upam, da je predstavljen alternativni projekt temu, ki ga forsira Cerarjeva vlada, realističen. Ocenjevati tega ne znam. Za TEŠ6 sem takoj vedel, da je zgrešen projekt, ki ima ekonomsko in okoljsko boljše alternative.Investiranje v zmanjševanje toplotnih izgub, dopolnitev savske verige elektrarn in drugi obnovljivi viri ( npr. les oz. biomasa, vetrnice), odkup hrvaškega deleža krške nuklearke ali investicija v drugi blok.

  Upam, da predstavljena menda cenejša in učinkovitejša alternativa drugega tira strokovno zdrži in da se jo preveri. Pravzaprav bi bil nujen takojšnen političen pritisk, naj se jo strokovno, po možnosti s svetovnimi avtoritetami s področja, predstavljena Duhovnikova varijanta preveri.

  Preprečiti je treba s pritiskom ( verjetno predvsem) vladni politiki in vpletenim lobijem, ki stojijo za današnjim megalomanskim projektom, da bi se nonšalantno izvili rekoč – “prepozno, vlak je že odpeljal za naš projekt”; in še: “narod će to u milijardama pozlatiti”.

  • Če prav razumem, so manjše predvidene investicije v Duhovnikovo varijanto tira posledica mnogo večjih naklonov klanca tira ( do 8 %), ki naj bi ga ta predlog dopuščal in je predvidena trasa lahko bistveno krajša in z manj posegi v teren- vlake naj bi dodatno vlekel oz. kontrolirano spuščal nek dodatni sistem, ki ga sam laično razumem kot nekaj podobnega žičnicam v hribih. Moje dodatno laično vprašanje bi se na to glasilo: kaj če se tak mehanizem pokvari in celoten prevoz vlakov iz Kopra zastane, ne za nekaj ur, ampak morda za nekaj dni ali tednov?

   • Moje laično vprašanje bi bilo, ker je to ultra inovativno in česa podobnega na svetu še nismo videli; torej ali je to sploh izvedljivo? In kdo bi to naredil?

    • Misliš, da nič podobnega v svetu za vlake niti ne obstaja? Če ne, potem odločitev za tak projekt gotovo ne bi bila ziheraška, ampak precej ali zelo rizična. Vsaj eksperimentalno bi morala biti dobro preizkušena, preden pade odločitev za 800 milijonsko državno investicijo, pa čeprav bistveno cenejšo od Cerar- Gašperšičeve.

     • Ravno to. Duhovnik je rešitev patentiral, pazi. V tej velikosti ni nič podobnega še na svetu. Odločitev sigurno ne bi bila ziheraška. Kdorkoli bi to delal bi moral vnaprej dat pristanek, da bo to res naredil.

     • Vlečenje bremena v strmino do 30 stopinj pri hitrosti 14 M7s je bilo uporabljeno v Švici leta 2012 in ne morete verjeti funkcionira.
      Potem pa gremo še na nagib, ki je 80 promilov. Železniška povezava Froya-Hitra na Norveškem, se uporablja v predoru 80 promilov dol in 80 promilov gor. Tunel je pod morjem. V javno uporabo je bilo dano v letu mislim da 2007.
      Saj tudi včasih niso skakali kar 240 m ampak so lepo počasi napredovali, ampak so napredovali, na pa iz arhivov vlekli stare načrte in jih prodajali za nove.

    • Ponavadi inženirji projektanti celo izračunamo napetosti v nosilnih elementih. Verjemite, da so vsi stroji in naprave preverjeni glede na napetosti, to ni tako kot bi kakšen mislil: O tale palica zdrži, kaj pa če bi dal malo večjo silo, potem pa do loma, tak način spoznavanja napetosti v naravi je bilo kakih tri tisoč let nazaj pa še takrat so izračunali, če gledate takratne templje, pa arhimedovo spiralo, pa črpalko za vodo.
     Predlagam, da povprašate okoli pri inženirjih, pa vam bodo oni povedali, da inženirji resnično računamo, ter z ustrezno varnostjo zagotavljamo zanesljivost delovanja naprav.

     • Hvala za pojasnila. Tudi sam sem inženir, pa se malo spoznam na to delo. Upam, da vam uspe dokazati da je to dobra in uporabna rešitev.

     • Tudi jaz se zahvaljujem. Držim pesti, da bi prepričali in predvsem, da bi v tem primeru takšen realiziran projekt uspešno in zanesljivo vlekel vlake.

     • Gospodje neverniki inženirski znanosti … kupite en dober avto in če ga redno servisirate, se vam ne bo pokvaril na cesti. Menda se strinjamo s tem?

     • G . Duhovnik , ali ne bi morda prevzeli tehnologij iz obdobja gradnje piramid v Egiptu . Avstroogrska južna železnica bi lahko postala zelo obiskovana zgodovinska znamenitost ! Bodite resni gospod Duhovnik ! Prosim ne zamerite mi , vaša zamisel mi ne sede ! Mislim , da bi bila edina pravilna in koristna rešitev ukinitev koperske luke , ki na dolgi rok nima bodočnosti , slovenska Istra naj s svojo prelestno in rodovitno pokrajino polno naravnih lepot , postane dežela vina in sonca in dobro vpeljanega turizma , kot naprimer Toscana ! Največji “tehnični” problem je prevelik apetit posameznikov po velikih zaslužkih na lahek način z goljufijo in finančni manipulacijami že v času pred nameravano gradnjo !
      Ali ni nekaj hudo narobe , z velikim veseljem smo podirali
      železnice , kot naprimer železnico v Trbiž , Tržič in Planico itd . Danes se ponovno spuščamo v pustolovščino , ki se niti slučajno ne bo dobro končala ! Pozabljamo na to , da smo med drugim že globoko v demografski krizi ! Kaj je bila slovenska Istra pred vojno , dokaj velika in privlačna deželica poseljena z ljudmi ,ki so jo imeli radi , ampak veliki Vizionar jo je podaril Hrvatom ! Amen !
      Vseeno pa le malo razmislite g . Jože v katerem grmu tiči lisjak!
      Kaj menite o Bohinju , Bohinjske tunelu in primorski , če bi se
      pravočasno”losali” Jesenicah železarskih podvigov in kolosov , bi dejansko ponovno zadihala SZ Slovenija s polnimi pljuči in
      povrnila temu kosu Slovenije nekdanji čar in ekonomsko in
      gospodarsko vrednost , tudi z ekološkega vidika ! Zakaj to pišem , zato ker smo v času socializma in udarniškihn akcij
      naredili iz Jesenic in gronje savske doline bastarda ! Podobno se dogaja tudi na primorskem ! Načrtno uničujemo naravne danosti “Slovenije moje dežele!” Niti slučajno že dolgo ne
      čutim ” SLOVENIJE MOJE DEŽELE “,razlogov za to je OGROMNO!
      Vsako jutro teže svoje oči očistim peska!

      Lep pozdrav g. Jože in vprašajte brata , gornika Janeza , kaj meni o tem kar sem napisal ? !

      Andrej Briški !

  • To je pač ena izmed možnih racionalnejših rešitev. Gotovo pa obstajajo tudi druge.

   Težava je v tem, da druge rešitve v fazi predinvesticijske zasnove, ki je namenjena tudi primerjavi variant, niso bile resno obravnavane. Takrat so se kar neodgovorno odločili za rešitev, ki naj bi omogočala hitrosti do 160 km/h, tovorni vlaki pa nikjer na svetu ne vozijo hitreje kot 100 km/h.

 5. Kučan že tuli Rdeči alarm in bobna na bojne komunistične bobne!

  Kuopar damo, druzga tira ne!

  Udbokučanizem z drugim tirom pade ali cvete korupcionizem postboljševiškega kriminala naprej!

  Slovenistan nikoli ne bo Switzerlandija, dokler bomo komunajzarji na oblasti!

  Na oblasti pa bomo tudi potem, ko Kučana ne bo več niti za vzorec, bo pa večno rosno aktivna Udba.

  HOWGH, GOVORIL SEM!
  Stane Rdeči – Grobar v Splitu, SFRJ 1988

 6. Pri nas se vsak večji projekt gradi najmanj celo desetletje ali dlje. Vsi poznamo primere! Zato je drugi tir namenjen z dolgotrajno gradnjo in nenehnimi aneksi in podražitvami za nov bankomat in molžo davkoplačevalskega denarja. Vsaka pametna, cenejša in hitrejša rešitev zato ne pride v poštev!

  • No pa se je končno našel nekdo, ki je zapisal resnico. S tujim denarjem graditi nekaj za drugega in biti brez nadzora so sanje vseh prevarantov. Kar pa je najpomembneje … spet jih bomo izvolili!!!

 7. Slovenija postaja odpad in muzej gospodarskih in političnih zablod , ki so se rojevale v glavah od “zmage ” pijanih komunistov-boljševikov ! (Titovi zavodi Litostroj , Kidričevo ,
  Rudnik urana Žirovski vrh , Tomos , Elan , Železarna Jesenice v centru Jesenic-slovenski Javornik , Tam , in ogromno komunističnih kolhozov , Avtotehna , SCT itd , itd ) !
  Ogromno rokodelcev in obrtnikov so po vojni spravili na kant , isto velja tudi za
  kmetijstvo in gozdno gospodarstvo ! Izobraževanje in kultura je samo še spomin !

  Andrej Briški

  • Spoštovani g. Briški,
   res je Slovenija je lepa dežela, samo žal ne eni strani orisujete zgodovino, na drugi strani pa …… razumljivo v penziji je pamentno razpredati o problemih iz polpretekle zgodovine.
   Napredek pa se dela iz stanja razvoja, ki je primerljiv z drugimi državami. Primerjava s piramidami je majčkeno odmaknjena. Takrat so živeli ljudje, ki so dosegali višino do 1,5 m in to zato, ker niso imeli tako izdatno in raznoliko hrano, da o široko v O hoji niti ne govorimo.
   V času in prostoru iskati primerne rešitve, to je naloga inženirske inteligenca ali pa samo v hribih modrovati in trenirati zato, da med tednom prideš v tak zapoznel socialistični mastodond in imaš vendo prav.
   Vse je mogoče, sledi vsake civilizacije pa pušča rod, ki takrat živi. Če živi samo zaradi sebe pušča malo obdelano zemljo, kulturo smrti in uživanja v tistih kratkih 40 letih odraslega življenje, prej 30 in kasneje 30 let pa ostaja zgolj priprava in memoriranje lastnega jaza.

   Lep pozdrav

   • Še enkrat gospod Duhovnik , pšteno mi odgovorite na moje vprašanje in pri tem izpustite morebitno moje upokojensko razmišljanje , ker zaenkrat še
    kar s pridom uprabljam svoje miselne sposobnosti ! Vprašam vas g. Duhovnik,ali vi vidite v koperski luki velik potencial za slovensko gospodarstvo glede na vse peripetije s hrvati in ostalim svetom ne samo na morju pač pa tudi na kopnem ? Ne podcenjujem vašega dela , nasprotno , kot stokovnjaka na vašem področju vas spoštujem in cenim ! Po drugi strani ste tudi sami pred časom zapluli v slovenske politične vode in kaj ste ugotovili kot človek , ki je skušal prinesti v slovensko politiko , nekaj svežine in novo gospodarsko in politično orientacijo in kaj ste ob tem spoznali ? Vsi vemo , da naša država iz leta v leto izgublja na konkurenčnosti in kredibilnosti ! Čas bi bil , da se končno le obnovi avstroogrska infrastruktura ne glede na to ali drugi tir ja , ali ne . Za polnokrvno obratovanje našega gospodarstva nam drugi tir ne bo prinesel božje mane in nebeškega nektarja , postaviti bo ptrebno nov , drugi tir v naši politiki in gospodarstvu , kjer se prepirajo ministri za štefan kraškega terana , ni jim pa mar kaj se dogaja z državo in njeno politično
    traso , ki jo še vedno prekaša nekdanja dobra stara avstroogrska monarhija prav v vseh pogledih ! Tukaj ne gre samo za nostalgijo , pač pa za moč in kredibilnost oblasti , ki je pri nas na nivoju plemenskih skupnosti !

    Andrej Briški

   • Še enkrat gospod Duhovnik , pšteno mi odgovorite na moje vprašanje in pri tem izpustite morebitno moje upokojensko razmišljanje , ker zaenkrat še
    kar s pridom uprabljam svoje miselne sposobnosti ! Vprašam vas g. Duhovnik,ali vi vidite v koperski luki velik potencial za slovensko gospodarstvo glede na vse peripetije s hrvati in ostalim svetom ne samo na morju pač pa tudi na kopnem ? Ne podcenjujem vašega dela , nasprotno , kot stokovnjaka na vašem področju vas spoštujem in cenim ! Po drugi strani ste tudi sami pred časom zapluli v slovenske politične vode in kaj ste ugotovili kot človek , ki je skušal prinesti v slovensko politiko , nekaj svežine in novo gospodarsko in politično orientacijo in kaj ste ob tem spoznali ? Vsi vemo , da naša država iz leta v leto izgublja na konkurenčnosti in kredibilnosti ! Čas bi bil , da se končno le obnovi avstroogrska infrastruktura ne glede na to ali drugi tir ja , ali ne . Za polnokrvno obratovanje našega gospodarstva nam drugi tir ne bo prinesel božje mane in nebeškega nektarja , postaviti bo ptrebno nov , drugi tir v naši politiki in gospodarstvu , kjer se prepirajo ministri za štefan kraškega terana , ni jim pa mar kaj se dogaja z državo in njeno politično
    traso , ki jo še vedno prekaša nekdanja dobra stara avstroogrska monarhija prav v vseh pogledih ! Tukaj ne gre samo za nostalgijo , pač pa za moč in kredibilnost oblasti , ki je pri nas na nivoju plemenskih skupnosti !

    Andrej Briški

 8. Država nima kaj graditi!!!
  KAJTI To je komunizem oz. socializem. To podpirajo mafija in birokrati.

  Kljub izigranosti davkoplačevalcev zadnjih 70 let (bistvo socializma je ropanje davkoplačevalcev) še leta 2017 ne obstaja v Sloveniji več kot 1.000 ljudi, ki so kategorično proti temu, da država ali občina pelje gospodarstvo in projekte.

  Nimamo niti ene politične stranke, ki bi agresivno in jasno to vrednoto sporočala.

  Zaradi 90% socialistične mentalitete ljudi in zaradi skorumpiranosti političnih strank.

  Morda nikoli ne bomo izvedeli koliko milijonov evrov je pobasala SKD in koliko SLS pri AC križu in na koncu tudi SDS.

  Niti koliko 100 milijonov evrov sta si razdelile SD in SDS pri TEŠ6b, ki je namesto 600 mio stal vsaj 3x, če ne 4x več.

  Koliko denarja pobašejo v žep župani in lokalne partije pri zidavi vrtca, šole, bolnice, nove ceste itd.

  Večina ljudi ima v Sloveniji v glavi samo eno možgansko celico za odločanje ali so Naši (velika mafija), Vaši (mala mafija) ali od nobenega (kar ne pomeni, da niso podporniki SOCIALNE mafije (socializma) .

  Torej zasebniki in zasebna podjetja ali konzorciji teh naj gradijo te projekte in z njimi gospodarijo. Če so pametni, bodo iskali gospodarne (poceni in kvalitetne) projektante, materiale, variante in izvajalce. Če pa niso pametni, naj propadejo.

  • “Država nima kaj graditi!!!”

   Ta pogled je v tej krajih tuj. Na žalost so nas zdresirali, da vpijemo, kako je država gospodar kot lastnik z imenom in priimkov, ki s svojim premoženjem in svobodo odgovarja za korektnost poslovanja.

   • No, vidva, prosim, ne pretiravajmo! Povsod po zahodnih državah, vsekakor pa povsod po Evropi je bistven del komunalne in prometne infrastrukture delo države, dežel ali občin.

    Kje pa boš našel privatnega investitorja za večino tega? Za gradnjo lokalne ceste, vodovoda, kanalizacijskega omrežja itd.? Ja, novejši čas je pokazal, da je bolj frekventne avtoceste možno dati graditi privatnim investitorjem na način kasnejšega upravljanja avtocest za določeno obdobje, da se jim investicija povrne s cestninami.

    Veliki državni infrastrukturni projekti vendarle lahko imajo multiplikativne gospodarske učinke. Skozi celo zgodovino civilizacij od Mezopotamije, preko starega Egipta ( pomislimo na gradnjo piramid), antičnega Rima ( recimo slavni akvedukti) naprej je človeštvo napredovalo tudi s pomočjo takih velikih državnih projektov.

    Nedavno sem slišal poslanca Iva Hvalico govoriti o tem, kakšen gospodarski preporod je fašistična Italija prinesla v Posočje z novo cesto do Bovca in dvema hidroelektrarnama na Soči, ki še danes dobro delujeta. Seveda je fašizem grozna zadeva. Ampak kljub temu – kar je res, je res. Zato: ne soditi enostransko, ideološko in mimo empiričnih dejstev.

    • Gospod IF,
     kot sem zapisal, ste zdresirani, da razen države ne vidite nič drugega. In zdresirani, da vedno ugriznete drugače mislečega. Ker je šola, skozi katere ste šli, natanko taka kot dresura nemških ovčarjev.

     Seveda manjka še namig, v kateri smeri nadaljujte svoj razvoj, da pokukate iz ograje, ki vam jo je dovolila država. To je pogled na človekove pravice in svoboščine. Ali, ker navijate za NSi in si posredno lastite kristjane, osnova je ugotovitev, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Zato človekove pravice in svoboščine sprejmejo le ljudje, ki … TO MUCH! Se opravičujem. Lep dan vam želim!

    • Še nekaj o dresuri v šolah, da ne bo gospod IF osebno prizadet:

     Javna šola ustvarja “shizofrenega človeka”
     Pobudnik ustavne presoje Anton Kokalj je prepričan, da so bili starši otrok v zasebnih šolah kaznovani, ker so želeli svoje otroke vpisati v “šolo, ki je bliže našim vrednotam, ki omogoča to, kar smo mi hoteli”. Po njegovi oceni namreč zasebna šola daje poudarek tudi nujnim duhovnim vrednotam, medtem ko javna šola te “ignorira” in “posledično ustvarja shizofrenega človeka in posega v intimo družine”.
     http://www.rtvslo.si/slovenija/financiranje-zasebnih-sol-razkroj-javnega-solstva-ali-njegova-pluralnost/356511

 9. Pred kakim mesecem sem poslušal Duhovnikovo predstavitev predloga na RTVSLO3. Pa tudi Jože P. Damjanovo tiskovno konferenco sem enkrat ujel. Meni je postal predlog všeč. Slišal sem same pozitivne argumente. Čeprav sem proti vseprisotni državi vseeno nisem za anarhijo. In v tem primeru sem slišal tudi s finančnega vidika pocenitve se pravi bi davkoplačevalce projekt tudi stal manj – javno-zasebna alternativa bi davkoplačevalce stala več. Tudi tistih pet Primorcev, ki se ne bi mogli v Ljubljano peljat s hitrim vlakom, žal ne odtehta cene.
  Škoda, da sem zamudil priložnost se podpisat. Bi se splačalo imet za to tudi referendum. Zakaj pa ne, a ne bi bilo vredno vprašat Slovencev ali za drugi tir raje dajo 250€ ali 500€?

Comments are closed.