Naloga demokratične opozicije

45
Pro-komunistična poslikava avtorja Staneta Pengova iz konca 50. let prej. stol., ki se še danes nahaja na na eni od sten nad vhodom v Veliko dvorano Državnega zbora Republike Slovenije. (foto: Marko Klinc/arhiv Državnega
Pro-komunistična poslikava avtorja Staneta Pengova iz konca 50. let prej. stol., ki se še danes nahaja na na eni od sten nad vhodom v Veliko dvorano Državnega zbora Republike Slovenije. (foto: Marko Klinc/arhiv Državnega

V 90-tih let prej. stol. smo Slovenci od demokratične opozicije pričakovali, da bo pretrgala s totalitarnim sistemom slovenskih komunistov. To se ni nikoli ustrezno uresničilo, kar je razlog, da prokomunizem s stopnjevano neutemeljeno uporabo oblasti izpodbija temelje našega državnega reda. Nedokončana naloga demokratično opozicijo sili v povezovanje – v blok.

Zadnje desetletje se stopnjuje neutemeljena uporaba oblasti, katere rdeča nit je lahko prokomunizem. Nedvomen obstoj slednjega ponazarja rdeča zvezda na pro-komunističnih freskah iz konca 50. let prej. stol., ki se še danes nahajajo na t.i. Četrti steni nad vhodom v Veliko dvorano Državnega zbora Republike Slovenije.

Da gre za obdobje desetletnega stopnjevanja neutemeljene uporabe oblasti, ponazarja razvojna daljica z obdobnima točkama konsolidiranega bruto dolga države. Vrišemo jo od točke A. za leto 2008 v znesku 8275 milijonov evrov, kar pomeni 21,8 % BDP in jo rišemo do razvojne točke B. za leto 2016 v znesku 31730 milijonov evrov, kar pomeni 78,5 % BDP (Surs). Za zadnje, deseto, leto še ni revidiranega podatka, po podatku za konec 3. četrtletja 2017 pa je dolga 33285 milijonov evrov, kar pomeni 78,4 % BDP. To neutemeljeno stopnjevanje s strani oseb z javnimi pooblastili je močno oslabilo finančno sposobnost celotne države.

Pa ne delajmo se neumne

Nadaljnji vidik je desetletje sinergije protipravnih udarov v določeno politično stranko in njihovega izpostavljenega prvaka, ki mestoma kot osamelec zavrača gornji prokomunizem. Neutemeljena uporaba oblasti poteka s strani oseb z javnimi pooblastili, in sicer zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, ob podpori državnih medijev in odobravanju določenega dela volilne javnosti. Tudi to, poleg zadolževanja, ustvarja sinergijo, ki je oslabila celotno državo.

V sinergiji so od leta 2008 dalje prizadeli delovanje sodne veje oblasti – redne in ustavne, izvršilne veje, samoupravnih lokalnih skupnosti in zakonodajne veje oblasti. Čeprav se v napad zoper eno stranko, zloraba učinkuje na ostale osebe in njihove zadeve zaradi načela enakosti pred zakonom, s tem pa se učinkovito izpodbija celotno pravno državo. Zato, po desetih letih neutemeljenih uporab oblasti (vsem nam na očeh), dodatna potencirana kritika zoper prizadeto stranko ni sorazmerna. V tem predvolilnem trenutku ni najti kritičnega gradiva, ki bi bilo desetletju zlorab sorazmerno.

Pa ne delajmo se neumne.

Po napovedi »se bo tudi tokrat v predvolilni kampanji zlorabilo državo, bojda se bo poslalo finančno upravo pregledat sds marca oziroma nekaj tednov pred volitvami.« (Tomaž Štih, VV Faktor, 25. 1. 2018, 1. del, 13:22).

Temeljno nasproten državni red

Z zlorabami oblasti se teži k prejšnjemu režimu, ki je v temelju nasproten sedanjemu državnemu redu ter se slednjega izpodbija. Temeljno nasprotje je prvič, načelo pravne države, in drugič, pristno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V sedanji državni red je to nasprotje utemeljeno s tretjo uvodno izjavo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z dne 25. 6. 1991, in sicer takole: »ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in, se v njej hudo kršijo človekove pravice«.

Temeljno nasprotje s prokomunizmom je utemeljeno tudi v meddržavni red Sveta Evrope, katerega članica je Slovenija, in sicer z 2. stavkom 11. točke Resolucije 1481 (2006) parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 26. 1. 2006 o potrebi po mednarodni obsodbi zločinov totalnih komunističnih režimov, po katerem so vse nekdanje komunistične države, z izjemo Belorusije, sedaj članice, in sta varstvo človekovih pravic in pravne države temeljni vrednoti. Nadalje se s 13. točko vse komunistične in postkomunistične stranke v teh državah poziva, da revidirajo zgodovino komunizma in svojo lastno preteklost, da se jasno distancirajo od zločinov totalnih komunističnih režimov in da jih nedvoumno obsodijo. Z 8. točko pa si žrtve zločinov in njihove družine v državah zaslužijo naklonjenost, razumevanje in priznanje za njihovo trpljenje.

Navedeno je smiselno sumirano v ustavni odločbi z dne 15. 1. 1998 takole: »Zaradi bridkih zgodovinskih izkušenj slovenske družbe iz obdobja bivšega komunističnega totalitarnega sistema je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema.«

Naloga demokratične opozicije

Zato je temeljni cilj našega državnega reda preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema slovenskih prokomunistov. Tu je skupna točka povezovanja demokratične opozicije Slovenije.

Pojem »demokratična opozicija« poznamo iz časa ob prehajanju iz prejšnjega državnega režima koncem 80-tih in začetkom 90-tih let prej. stol. Tedaj so Slovenci od demokratične opozicije pričakovali, da bo uresničila dve temeljni nalogi:

 • prvo: da ustvarijo samostojno in neodvisno državo, in
 • drugo: da pretrgajo s totalitarnim sistemom slovenskih komunistov.

Prvo nalogo so uresničili. Druge naloge pa se ni nikoli ustrezno uresničilo in se ni pretrgalo popkovine z nekdanjim komunističnim sistemom. Danes je lahko to razlog, da prokomunizem s stopnjevano neutemeljeno uporabo oblasti izpodbija temelje našega državnega reda.

Predvolilni čas je. Devete volitve v Državni zbor Republike Slovenije bodo potekale, v primeru, da bodo redne, med 31. 5. in 17. 7. 2018, v nedeljo 18. 11. 2018 pa bodo redne lokalne volitve. Danes prvo navedene naloge ni več. Ostala je druga naloga. Nedokončana naloga demokratično opozicijo sili v povezovanje – v blok.

45 KOMENTARJI

 1. Briljanten zapis za slovensko demokracijo in njen vrednoten razvoj!!!

  Takšen jezik, takšne tehtne argumente in takšen pristop naj uporabijo vsi slovenski politiki, ki si prizadevajo za slovensko demokracijo in slovenski vrednoten razvoj!

  Ne pa se ukvarjati z lastnostmi kakšnega politika na levici ali desnici, kar potem zamegli osredotočenost na vrednotne cilje.

  Sama uresničitev vrednotnih ciljev bo onemogočila tiste politike, ki nasprotujejo vrednotnim ciljem, zato je nesmiselno “bockanje” z njimi pred to uresničitvijo.

  To pa, logično, ne pomeni, da se v razpravah takim politikom ne predložijo argumenti z dokazi. Seveda se predložijo, vendar ne na prepirljiv ali žaljiv način.
  Volivci namreč nočejo brezplodnega prepiranja in žaljenja.

  • Zahvaljujem se za vaše mnenje.

   Desetletna strategija povezovalnih napadov na opozicijsko stranko zamegljuje pozicijo stopnjevane neutemeljene uporabe oblasti.

   Toda strategija nima pristne vsebine. Kot taka je izvotljena. Ob tem je z dolgoletno izvotljeno politiko nastalo široko polje navidezne »sredine«. Vendar videz pač ne pomeni vsebine. Zato zeva v Sloveniji široko polje politične praznine. Njihova praznina pa je letos pritegnila nov faktor – preizkušenega Požarja. Slednji se s svojo vsebino usmerja prav v polje, ki je nabito s prazno »sredino«.

   P.s.: ob vašem nedavnem javnem vabilu k poslušanju vaše pevske skupine v hotelu Union, ki se ga nisem utegnil udeležiti, sem pobrskal po imenu skupine, na kar sem vašo muziko zaman iskal na youtube-u. Z ozirom na posrečeno vsesplošno uporabnost youtube-a upam, da tam kmalu uzremo in slišimo vaše vrednotno delo.

 2. Nedokončana naloga demokratično opozicijo sili v povezovanje.

  To drži, a le za tiste stranke, ki to čutijo kot nalogo in obvezo. Nekaterim gre, kot kaže, bolj za lastne položaje, če je verjeti poročilom, da si Tonin že išče ministrski prostor na Obrambnem ministrstvu, čeprav še ni gotovo, da se bo njegova stranka sploh uvrstila v parlament.

  Tisti, ki dokončanje nedokončane naloge čutijo kot obveznost do države in volivcev, se seveda morajo povezovati v blok. Predvolilno delno v programski, delno v organizacijski blok, povolilno v koalicijski.

 3. Ali ni tudi problem kratenja ustavnih lastninskih pravic zaposlenih predmet oobravnava demokratične opozicije?
  Če ste okradeni za prispevke, vam je pravna država na razpolago?!
  Državljani smo želeli državo, kjer bomo varni. Po 25 letih samostojne države, ko naj bi prevladovala pravna država, a žal to še ne velja. Primer. Zaposleni bodo po novem le obveščeni, da delodajalec ni odvedel ZPIZ-u njihove prispevke, temveč si jih je zadržal, kar je goljufija. Tilen Božić, iz ministrstva za finance, je na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide DZ poudaril, da je prav obveščenost delavca o tem, da prispevki niso plačani, lahko prvi korak k učinkovitemu pregonu kršilcev predpisov. Po 25 letih države je za politiko velik »napredek« to, da vas bo sedaj celo državna inštitucija ZPIZ opozarjal na neplačane prispevke, to je, da ste okradeni. Doslej je moral zaposleni namreč kar sam skrbeti in preverjati, če je delodajalec odvedel prispevke. Problem je podedovan od vlade mag Antona Ropa, ki je sprejela celo zakon, da se zaposlenim lahko kar »zakonito« kratijo lastninske pravice, tako da delodajalec lahko ne odvede ZPIZ-u prispevkov. Minister mag. Janez Drobnič v vladi Janeza Janše je celo dejal, da so delavci za to oškodovanje krivi sami. Poslanec Jože Tanko pa je (bil) mnenja: “Mnogim podjetjem smo tako pomagali” ? Kako so politiki pomagali podjetjem oz. njihovim lastnikom? Enostavno kar s prispevki zaposlenih, ki so del plače. Kje so prispevki, kdo si jih je prisvojil? Minister dr. Franci Križanič v Pahorjevi vladi je tudi hotel »pomagati«podjetjem z ne odvedenimi prispevki. Vendar je Ustavno sodišče l. 2011, po 13 letih na pobudo Semoličevih sindikatov odstranilo besedilo iz zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je delodajalcem omogočalo odlog, obročno plačilo, odpis in delni odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih. US je odločilo, da taka zakonska ureditev pomeni protiustaven poseg v lastninsko pravico delavcev, in da zaradi koristi delodajalca vse tveganje in škodljive posledice nosi le delavec. Zakon ni odpravila nobena izvoljena stranka oz. zakonodajna in ne izvršna oblast!? Kje je odgovornost za pravičnost? Praksa neplačevanja prispevkov pa se kar nadaljuje! Novi generalni državni tožilec Drago Šketa je lani dejal:» Tožilci se ukvarjajo tudi s sistemskimi kršitvami, ki so unikum naše družbe. Zakaj imamo osem tisoč ovadb zaradi kršitev pravic delavcev? To vprašanje je treba urediti.« Predsednica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Ana Jaklič je dejala:«Če se ugotovi, da neki delodajalec ne plačuje delavcev, je to vendar kaznivo dejanje, mar ne? Zdaj so sicer začeli preganjati take delodajalce, ki ne plačujejo prispevkov, a dolga leta so celo tožilci trdili, da to ni kaznivo dejanje. Če bi vsem tem podjetnikom in direktorjem, ki tako ravnajo z zaposlenimi, onemogočili nadaljevanje opravljanja dejavnosti, če bi jih kaznovali, ne vem, če bi si to še upali početi.«Kdo je odgovoren, da je po 25 letih demokratične države še vedno takšno stanje? Predvsem izvoljeni politiki, predsedniki političnih strank in poslanci v DZ RS! Pred leti je Dr. Ernest Petrič, kot predsednik US, na javni TV dejal: »Menedžerski »odkupi podjetij brez lastnega denarja in neplačevanje prispevkov je goljufija!« Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega invalidskega zavarovanja. Njegovo poslanstvo je uresničevanje socialne varnosti zavarovancev in uživalcev pravic! Njegova nova naloga je zgolj to, da mora obvestiti delavca, kakšne so oziramo bodo posledice, če njegov delodajalec, sicer obračuna prispevke, jih pa ne plača. Berem:«Nova zakonodajna ureditev nedvoumno namreč terja tudi od delavcev, ki bodo dobili takšna obvestila od zavoda, da skladno s pravno ureditvijo pravočasno uresničujejo tudi svoje pravice in tako prispevajo k izboljšanju pravne varnosti.« Politika pa zgolj sporoča zaposlenim:«Če ste okradeni za prispevke, je to le vaš problem! Pravna država vam je na razpolago!« Oškodovani delavec pa mora sam poiskati pravico na sodišču. Ali res ni nikogar sram v državi prava? Kaj bodo storili poslanci, volitve so pred nami?!

  • Vsem zaposlenim pripadajo brutto plače-vsi opravilno sposobni pa so dolžni sami-na kakršenkoli način že-plačevati vse zakonite davke in prispevke.Izvolite tiste,ki bodo uvedli Brutto plače in ukinili iz socializma podedovani sistem nepreglednega prelivanja naših zaslužkov in kraj.

   • Strel v prazno! Vsa Evropa pozna ta model, le da tam država preganja delodajalce, ki zadržijo prispeke, pri nas si pa roke umije in pušča okradene na cedilu. V Avstriji gredo delodajlci, ki so ukradli prispevke v zapor.
    Poneverba plačevanja prispevkov V ZRN
    § 266a
    Neplačevanje prispevkov in poneverba plačevanja prispevkov

    (1) Delodajalec, ki prisojnemu zavodu ne plača prispevkov za socialno zavarovanje vključno s prispevki za delovno dobo, se ne glede na to, ali je bila plača izplačana ali ne, kaznuje z zaporno kaznijo do pet let.
    (2) Prav tako se kaznuje delodajalec,
    1. ki pristojnemu zavodu posreduje napačne ali nepopolne podatke v zvezi s socialnim zavarovanjem ali delodajalec,
    2. ki pristojnemu zavodu kljub zavezanosti ne posreduje potrebnih podatkov v zvezi s socialnim zavarovanjem
    ter na ta način neupravičeno zadrži izplačilo prispevkov za socialno zavarovanje vključno s prispevki za delovno dobo, ne glede na to ali je bila plača izplačana ali ne.
    (3) Če delodajalec zadrži dele plače, ki bi jih moral za zaposlenega sicer plačati tretji osebi, pa plačila tretji osebi ne opravi in o tem tudi ne obvesti zaposlenega najkasneje do zapadlosti plačila oziroma neposredno po tem, se kaznuje z zapono kaznijo do pet let ali z denarno globo. Prvi odstavek ne velja za del plače, ki se zadrži za plačilo davka na dohodek.
    (4) Posebno težki primeri prvega in drugega odstavka se lahko kaznujejo z zaporno kaznijo od šest mesecev do pet let. O posebno težkih primerih praviloma govorimo, če storilec
    1. iz lastnega koristoljubja zadrži prispevke,
    2. večkrat zaporedoma zaradi predložitve ponarejenih ali popravljenih dokazil zadrži prispevke ali
    3. izkoristi pomoč uradnika ter zlorabi njegova pooblastila ali njegov položaj.
    (5) Z delodajalci so izenačeni naročniki pri delu na domu, domači obrti in osebe, ki so v smislu zakona o delu na domu izenačene z delodajalci ter posredniki.
    (6) V primeru iz prvega in drugega odstavka se sodišče lahko odreče kaznovanju po tem predpisu, če delodajalec najkasneje do zapadlosti ali neposredno potem pristojni zavod pisno obvesti
    1. o višini zadržanih prispevkov in
    2. pojasni, zakaj prispevkov ni mogel pravočasno plačati, čeprav se je resnično trudil.
    Če so izpolnjeni pogoji prvega in drugega odstavka in se prispevki plačajo naknadno, v roku, določenem s strani zavoda, se storilca ne kaznuje. V primerih iz tretjega odstavka, veljata prvi in drugi odstavek.
    http://dejure.org/gesetze/StGB/266a.html
    Posredoval: Miha Mihič
    Prevedla: Karmen Goršič
    2014-08-05
    Posredoval : Miha Mihič ; 01.06.2014

    • V redu,ampak zakaj se vsi tako zelo bojite brutto plač in osebne odgovornosti?Najbrž zaradi socialistične prevzgoje…

     • Vsi? Jaz že ne. Jaz celo trdim, da bi v tem primeru profitirali. Ne bi vlagal v penzijo, ki je ne bom dočakal. Ker takrat, ko bom šel jaz v penzijo, bo “strašen naval”. In pokojninski sklad bo počepnil.

      No, ne bi vlagal na ta način, kot moram sedaj.

     • Na tisoče zaposlenih ne ve, da ZPIZ ni pobral njihove prispevke, kot to sistem zahteva, pri nas in v EU,in bodo imeli nižje pokojnine.

      Kakšno bi bilo vaše mnenje, če bi bili vi med tistimi, ki bodo presenečeni dobili nižje pokojnine?

 4. Gospod “svitase” , ne nekajkrat , tisočkrat so bili argumenti predloženi in kaj se zgodi , tovarišija že na samem začetku vse “argumentirano” cinično zavrže ! Naj bo
  argument še tako briljanten ,/saj poznate reklo o metanju biserov prašičkom/ ! Kaj volilci hočejo in kaj nočejo , je zaradi njihove nepredvidljivosti in indolence težko sklepati ! Veste g . “svitase” brezplodno prepiranje je pogojeno s permanentnim zavračanjem vsega , kar predlaga razdvojena opozicija , ki ne najde načina kako nastopati skupaj v ključnih zadevah ! Žalostno je to , da je edini način uspeti samo pod enim pogojem , levica ima vedno prav in če gre tukaj za odločilne zadeve v odnosu do demokratičnih rešitev , ki jih predlaga desnica in so sprejemljive za levo in desno stran , gre po pravilu : ” Levica ima vedno prav , ne glede na posledice !

  Andrej Briški

 5. Gospod “svitase” , ne nekajkrat , tisočkrat so bili argumenti predloženi in kaj se zgodi , tovarišija že na samem začetku vse “argumentirano” cinično zavrže ! Naj bo
  argument še tako briljanten ,/saj poznate reklo o metanju biserov prašičkom/ ! Kaj volilci hočejo in kaj nočejo , je zaradi njihove nepredvidljivosti in indolence težko sklepati ! Veste g . “svitase” brezplodno prepiranje je pogojeno s permanentnim zavračanjem vsega , kar predlaga razdvojena opozicija , ki ne najde načina kako nastopati skupaj v ključnih zadevah ! Žalostno je to , da je edini način uspeti samo pod enim pogojem , levica ima vedno prav in če gre tukaj za odločilne zadeve v odnosu do demokratičnih rešitev , ki jih predlaga desnica in so sprejemljive za levo in desno stran , gre po pravilu : ” Levica ima vedno prav , ne glede na posledice !

  Andrej Briški

 6. Idealen scenarij: Zmaga SDS + dobri odstotki NSi z ozaveščenim vodstvom, ki se ne pusti vplivati od svojih eminenc ala Strgar ali Capuder in mnenjskih voditeljev (Cestnik, Poznič) + propad DELA. To bi omogočilo nujno potrebno energijo za spremembe. Bojim pa se, da bomo ponovno gledali vstaje, stavke, gladovne stavke, metanje v Dragonjo. Le primer: kljub sprejetju totalno negativnega arbitražnega sporazuma, kjer so dobili le Hrvati, za Jorasa sploh ne vemo, če še obstaja. Spomnite se me, če bo zmagal Janša. Ponovno bomo gledali nadaljevanko na Dragonji. Moje prepričanje je, da mora vsak med nami, ki je dobronameren, ki je demokrat, pogledati kdo ga obkroža. Že zdaj se je potrebno boriti proti vsakemu podtaknjencu in vsakemu podtikanju. Le naj nas imenujejo paranoike. Jaz se na tem portalu ne dam kakšnemu Alfetu ali Ifu, ki stalno nekaj podtikata brez navajanja argumentov ali pa enačita Janševo plešo z Kučanovim ropanjem države. Vsi dobronamerni, gremo v bitko proti hudobiji!

  • Na tvoja podtikanja se skoraj ne zdi vredno odgovarjati. Razen morda tega, da s takim paranoidno izkljucevalnim pristopom Sloveniji ne bi usla nova leva ustavna vecina po naslednjih volitvah. Mah, po mojem se niti 10 procentov ljudi v Sloveniji ne identificira s takim pogledom. In bolje da je tako…

  • Brez navajanja argumentov??? 😮
   Tisočkrat so bili argumenti predloženi in kaj se dogaja, SDS tovarišija že na samem začetku vse “argumentirano” cinično zavrže! Pa naj bo argument še tako resničen! Vse gre po pravilu, kdor veruje v malika, je nesposoben razumskega pogleda.

    • Vse gre po pravilu, kdor veruje v malika, je nesposoben razumskega pogleda. Tako je za vas, gospod Lucijan opravljanje in obrekovanje, da je Janez v tistih prelomnih časih zrušil Peterleta in s tem pomlad. Tako je za vas opravljanje in obrekovanje, da v drugem prelomnem času ni hotel prepustiti vajeti nekomu drugemu in je zato dokončno prišla zima. Za nas so pa to dejstva, ki jih je o Janezu prvi napovedal in zapisal Mićo Mrkaić.

   • Al Fe nikogar ne malikujem prenosi dogodkov in sej državnega zbora povedo vse ! Koliko amandmajev , ki so imeli pravo ozadje , je zavrženih na glasovanju v parlamentu , ali sploh ima smisel bosti se z arogantnimi poslanci SMC , SD , ZL in še bi jih lahko našteval v celotni zgodovini dogodkov v parlamentu !
    Vedno bolj se pomikamo nazaj v “zlato” dobo levičarskih dobičkarjev in glorifikacije umazanih poslov sodobnih partizanov v politiki , laži in podtikanja
    so stalnica v slovenski politiki , ko se politika izpridi je povratek v realnost zelo
    naporen in prav to odvrača ljudi , ki bi bili pripravljeni sodelovati v ustvarjanju
    realnih pogojev za normalno demokratično ureditev Slovenije ! Predvsem so tukaj problematične “tekovine revolucije”, ki so znova modus vivendi vladajoče strukture ! Zakaj bi delali , če lahko krademo in zavajamo narod , ki se vse
    bolj utaplja v vsiljeni demokraciji na socialistični način ! Po drugi strani je dejstvo , da je mladina popolnoma brez vsake vizije , ki bi temeljila na napredku
    države z zmerno ureditvijo brez politizacije in leve orientacije , ločnica med
    levico in desnico dobiva ponovno prvotno obliko delovanja ! Sovražiti in negirati
    je treba vse kar spominja na ljudem prijazen način organiziranja bivanja v svobodni in demokratični državi , brez idej marksizma in njegovih kasnejših
    izpeljank , ki so se rojevale v obdobju titoizma in kardeljanstva vse do danes
    s pomočjo šolstva in celo fakultet , ki ustvarjajo podmladek socializma !
    Al Fe za levico je vsak človek , ki negira sedanji način vladanja s priokusom
    socialističnih in komunističnih teorij “persona non grata” , po vaši teoriji in
    odgovoru na moj prispevek “malik”, AlFe malikujejo komunisti , kristjani imamo
    nareč druge manire , prilagojene krščanstvu !

    Andrej Briški

    • Gospod Tolmun,
     pač ne bova enakega mnenja. Počakajva do volitev pa bova videla, kako se volivci obnašajo do Janeza. Bo zelo zanimivo, če gospod Požar resnično misli povabiti k sodelovanju novinarja Tina Mamiča in ekonomista Mateja Lahovnika.

 7. Dokler desnica ne bo dojela lastnih napak, se kaj naučila iz njih, bo samo naprej delala nove.
  Od izbrisanih, varčevalcev NLB, GURSovih evidenc, rezalne žice na meji, do imigrantov, in še česa. Dokler ne bo prevladala državotvornost namesto privatnega dvorišča, bo levici vedno uspelo osramotiti desnico in razbiti vsak blok.

 8. Osebno ne verjamem, da je verjeten ali smiselen skupen predvolilni blok s povezavo SDS in N.Si. Povezovanje s skupnimi listami se zdi bolj nujno za manjse stranke, katerim grozi nedoseganje volilnega praga. Bolj bistveno je, da bojo dobre koalicije nastale po volitvah. V sedanjem stanju sicer desne stranke zelo verjetno ne bi odlocale o koalicijah, ampak bi lizale rane po novem volilnem neuspehu. Zal. Resnici velja gledat v oci.

  • “Zal. Resnici velja gledat v oci.”- in tega vi g. IF in še marsikdo ne zmorete , strah vas je srečati se z resnico ! Resnica ni artefakt še vedno je močno živa in se ji ne da uiti,
   čas dela zanjo !

   Andrej Briški

  • “Zal. Resnici velja gledat v oci.”- in tega vi g. IF in še marsikdo ne zmorete , strah vas je srečati se z resnico ! Resnica ni artefakt še vedno je močno živa in se ji ne da uiti,
   čas dela zanjo !

   Andrej Briški

 9. Celo nek Serpetinsek je zmozen na veliko krasti podporo v bazenu pomladnih volilcev. To kaze na evidentno sibkost politike pomladnih strank. Volja, agilnost, karizmaticnost in vsebinska prodornost bojo potrebne, ce zeli ta opcija se kdaj na oblast. Antikomunizem ne bo zadostna ponudba. Ponuditi vse kar dela avstrijske ali severnoitalijanske dezele 2 krat bolj uspesne od Slovenije. Ne rabimo vzorcev iz Cila ali Singapurja.

  • If, ni vse odvisno od ponudbe. Morda mora bit med volilci tudi kdovolj povpraševanja po takih strankah.

  • Neki Serpentinšek gotovo lahko pobere nekaj pomladnih glasov. Predvsem katoliških, ker menda v cerkvi bere besedila, čeprav je bolj kot ne kandidat trde levice. In to ne bo prvič.

   Tudi mednarodne institucije nas uvrščajo v najbolj socialistično državo v Evropi. To je tisto, kar nas loči od Avstrije in Severne Italije. Odtod 2-kratna razlika. Bistvo naših težav je v prevladujoči socialistični in ne podjetniški prostotržni miselnosti. Tako v oblastnih krogih kot med precejšnjim delom ljudstva. To pa je posledica dolgoletne ideološke indoktrinacije, ki še kar traja. To je tudi bistvo zaostajanja. A nekateri imajo od tega korist.

   Pomladna stran lahko ponudi samo drugi vzorec. Vprašanje je, koliko ljudi sploh hoče spremembo.

 10. Demokracija ni prijetna in zahteva veliko

  »Najti moramo način, kako vključiti državljane, jih spodbuditi, da bodo aktivni in vpleteni v politični proces in poskrbeti, da bodo svoje vlade držali za besedo.

  To je bistvo demokracije in to je tisto, kar bo preprečilo nastanek tiste vrste nevarnih nacionalizmov, ki so prispevali izbruhu obeh svetovnih vojn v prejšnjem stoletju.

  Demokracija je neprijetna in zahteva veliko od državljanov, a prepoznati moramo, kako odločilna je, še posebno v državah, kjer ne obstaja dolgo.«

  »Demokracija je slab sistem, pa vendar najboljši, ki ga poznamo«, je rekel že Winston Churchill.

  Ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent Hartley

  Delo, 2017-04-07

  • Demokracija zahteva odgovorne, spoštljive in resne ljudi. Zahteva jasno in stvarno sodelovanje v interesu države-državljanov in ne osebnih, strankarskih ali dobičkarskih interesov.
   Pri stvari morajo biti ljudje, ki po Kenedijevo mislijo, kaj bodo državi dali in ne kaj bodo dobili.
   Ljudje državljani pa morajo biti aktivni in pripravljeni sodelovati pri tej stvari aktivno.
   Ne se pustiti zavajati z desno-levo opcijo, ki prav tako kot pomladna ali Demosna ni čista brez SZDL podtaknjencev.
   Treba se je zbrati na zborovanju in ugotoviti kdo resno misli z demokracijo, prekinitvijo socialističnega samoupravljanja, ki je zabloda in izničenje odgovornosti in spoštljivega upravljanja države.
   To bo težko, toda treba se je spomniti na dediščino, ki je v taborskem delovanju v času 1868 do 1871, ki je temeljilo na programu Zedinjene Slovenije iz leta 1848.
   V tem času je bilo 18 taborov, ki so bili narodno oblikovani in zagovarjali narodno enakopravnost. Tabori so pokazali, da Slovenci hočejo biti svobodni in nikomur podrejeni. Zahtevali so Slovenijo !
   To je tudi sedaj pred volitvami potrebno udejaniti, brez raznih politikanskih delitev, intrig in levodesnih opredelitev, ki so prazne in brez pomena.
   Uporabljati moramo stvarne pojme iz družboslovja kot je v svetu. To so pojmi krščanska demokracija (brez katolška), socialdemokracija (brez ideologije), demokrati,republikanci.
   Na zborih v javnih razpravah in dialogih se lahko izkažejo resni kandidati za DZ in vlado.
   To je potrebno in v tem je rešitev naših problemov.
   Treba se je opreti na dediščino programa Zedinjene Slovenije in taborsko gibanje. V tem je tudi program vrednot slovenske osamosvojitve, ki jih je treba jasno definirati. Potrebna je tozadevna akcija po Sloveniji.

   • Demokracija je bolj ali manj možna le v družbi, ki jo je pregnetlo krščanstvo.

    Ko smo iz EU vrgli Boga, smo vrgli tudi človekove pravice in svoboščine, demokracijo in še marsikaj.

   • V Siera Leone smummermummero ustanovili komisijo za resnico (komentar 9.2. ob 17.15 – g. Mihič).
    In podprli razpravo. Skratka so ustvarili pogoje za dialog.
    Brez dialoga ne bo sprememb.

 11. Samo mimogrede: tega avtorja je vedno težko brati, ker ne zna lepo in prav sestavljati stavkov. Vsebina je v redu, lepe slovenščine naj se pa priuči, ali pa naj mu uredništvo spis lektorira.

 12. Pozabljamo, da nismo imeli lustracije. Nekje sem prebrala, da bi jo bilo v naših razmerah nemogoče izpeljat, ker da je praktično vsak drugi bil v evidenci kot sodelavec udbe. Če ne kot sodelavec, pa kot preiskovanec. In da se tega iz same šifre ne da locit.76
  Ampak, saj vsak od teh ne kandidira za poslanca oz. tudi ni vsak kandidat za
  vodilno mesto v državnih institucijah ?! Razen če je tako hudo s kadri, da bi jih v primeru uporabe tega sita, preprosto zmanjkalo ?

  • Prav zato tudi ne potrebujemo več lustracije-tako ali tako je že prepozno.Namesto nje pa nam je nedvomno-tudi zaradi števila grešnikov,ki ga navajate- nujno potrebno temeljito spreobrnjenje. Edina pravšnja odloćitev za skorajšnji postni čas.

 13. Požar: Ne bom razočaral
  “Čeprav stopam v zame precej neznano, obljubljam, da ne bom razočaral,” je dejal v nagovoru udeležencev kongresa, med katerimi je bilo poleg nekaj več kot 40 dosedanjih članov Liste za Maribor še okoli 30 udeležencev, večinoma iz drugih delov Slovenije. Med njimi je bilo videti Bernarda Brščiča, Aljuša Pertinača, Rada Pezdirja, Teodorja Lorenčiča, Igorja Omerzo, Božidarja Novaka, Vilija Kovačiča in Sebastjana Jeretiča.
  http://www.rtvslo.si/slovenija/lista-novinarja-bojana-pozarja-zeli-resiti-ugrabljeno-drzavo/445253

  Zanimiva imena.

 14. Dopolnjujem komentar kot odgovor Francu Mihiču, 6.2.2018 ob 16.26 z komentarjem na članek in vsem komentatorjem.
  Mislim, da je potrebno predvsem narediti prelom z socialističnim samoupravnim sistemom in ustvariti pogoje za demokratično, svobodno in pošteno državo.
  Za to je potrebno urediti preteklo zločinsko zgodbo z poboji brez maščevalnosti, ampak samo se izreči o sistemu, ki je pogojeval poboje in nasilje nad ljudmi drugačnega mišljenja.
  Z ne obsojenimi zločini se ne da ustvariti pravične države. Kdor zločine in nasilje ne obsodi je na tem, da jih ponavlja. Za to je potrebno v tem predvolilnem času obsoditi sistem, ki je zločine omogočal in na tej osnovi začeti normalni tržno ekonomski in socialno orientiran gospodarski sistem v individualni lastnini, ki zagotavlja odgovorni in pošteni družbeni red.

 15. Gospod Zabukošek, vaš komentar je gotovo dobronameren.
  Dejstvo je vendar, da je DEMOS Z USTAVO IN ZAKONI spremenil družbeni sistem in imamo parlamentarno strankarsko demokracijo. Politične stranke so imajo oblast, gleden na izid na volitvah.
  Mnenja sem, da Slovenija brez sprave ne bo napredovala. Brez sprave ne bi bilo EU, temveč razdeljena Evropa, kar bi bila mora narodov.
  Prvi in osnovni pogoj za učinkovit razvoj in za blagostanje države je povsod sprava na državni ravni, torej mirno sodelovanje in sožitje med ljudmi, sicer različnega mišljenja, kar je demokracija, Zato spoštujmo vsako prizadevanje za spravo. Revolucija je nasprotje demokracije. Razvoj demokratične države, ne socialno tržne ekonomije, ne more temeljiti »na vrednotah in dosežkih« revolucije, ko je bilo »vse naše«. Žal eni še vedno slavijo samo NOB, tajijo nasilno revolucijo oziroma ne priznajo državljanske vojne, katere posledice so ogromne žrtve na obeh straneh in režim, ki na koncu propadel. V državljanski vojni nastopajo privrženci revolucije in nasprotniki revolucije in ni izdajalcev naroda. Revolucijo vedno pričnejo revolucionarji, a ne iz zlobe, temveč iz razloga, le tako ta spopad imenujemo državljanska bratomorna vojna, ki je pri vseh narodih legitimna, ni pa legalna z vidika demokracije in človekovih pravic, ko zmaga revolucionarna stran, kar je bilo pri nas.. Obsoditi je potrebno zločine. V Sloveniji očitno ne bo še dolgo sprave, dokler obe strani ne priznata, da je med okupacijo potekala državljanska vojna in potekal tudi upor proti okupatorju, kolikor ga je pač bilo. Za spravo morata obe strani obžalovati bratomorno državljansko vojno, sicer bo sovraštvo še naprej tlelo in dušilo demokracijo in razvoj države. Vse dokler se ne bomo pričeli spravljati, -za spravo morata obe strani pokazati druga drugi vsaj minimalno spoštovanje, priznanje in obžalovanje državljanske vojne–, ne bo sprememb v družbi, ki so potrebne da bi demokracija dajala boljše rezultate.
  Obojestransko obžalovanje državljanske vojne pomeni tudi obsodbo vseh treh totalitarizmov.Dr. Iztok Simoniti, diplomat, poudarja: »Sprava bo, ko bo demokracija delovala. Ni se mogoče spraviti glede preteklosti, če nismo spravljeni glede sedanjosti. Če država sproti ne preganja storilcev kaznivih dejanj, se kopičita bes in negativni spomin o nepopravljenih krivicah. Kot vemo, sta državljanska vojna in revolucija znani metodi za hitro »popravljanje« krivic. Ni mogoče doseči enotnega pogleda na zločine, ki so se dogajali pred pol stoletja in več, če ne zmoremo opraviti s sedanjimi zločini, z vsemi vrstami kaznivih dejanj. S spravo razumem mir v demokraciji, ki omogoča dobro, smiselno življenje posameznikom, ki so med seboj različni in hočejo različni tudi ostati. Za demokracijo, delovanje vseh vej državne oblasti, so prvi odgovorni politiki, pozicije in opozicije. Pri nas so tudi prvi krivci za razkol družbe, blokado pravne države in upad ugleda doma in v tujini. Ker na dejstva država politično in pravno narobe reagira, načrtno poglablja razkol med državljani, deluje proti spravi in ustvarja psihozo državljanske vojne. Pri nas sprave ni, ker ne deluje demokracija. Na Zahodu, kamor stremimo, je sprava možna samo v demokraciji, zato ker ima specifično metodo oblikovanja resnice. Prav zato, ker se pluralno oblikuje, preskuša in spreminja v prostoru republike, jo kot resnico/pravičnost sprejemajo različni – ateisti, teisti in agnostiki, levi, desni in zeleni. Resnica, potrebna za delovanje demokracije, izhaja iz razkritih dejstev. Spravnim dejanjem, ki morajo slediti, se demokratična država ne more izogniti; če pa se jim slaba demokracija izogiba, dejstva delujejo razdiralno in proti spravi. Nepregon zlikovcev ima za državo samo slabe posledice. Nepravični državi državljani odrečejo lojalnost, ko jo najbolj potrebuje; tako se je zgodilo z obema Jugoslavijama in se bo tudi s Slovenijo, če bo nepravična.« Ponovim, kar pravi dr. Janez Šušteršič, bivši finančni minister, da je Slovencem lahko za vzgled primer Sierre Leone, kjer je še pred leti potekala desetletna najokrutnejša državljanska vojna v Afriki. Tam je bila oblikovana komisija za resnico in spravo. Komisija je organizirala tudi razprave o tem, v kakšni državi bi si ljudje želeli živeti, in jih predstavila kot razvojno vizijo. Seveda so bile njene najpomembnejše sestavine mirno sodelovanje in sožitje med ljudmi, demokracija in odprtost, gospodarski razvoj. Pri nas kakšne podobne komisije ali poročila nismo nikoli spravili skupaj. Iskanje resnice o nasilju je bilo prepuščeno zgodovinarjem in zasebnikom, medijem in civilni družbi. Pravosodje pa se je s tem ukvarjalo toliko, kot je bilo najmanj treba. Inštitut za novejšo zgodovino je preštel vojne in povojne smrtne žrtve med Slovenci. Pobitih je bilo ca. 100.000 ljudi. Primerjajte to številko s številom vseh nasilnih dejanj, ne le ubojev, ki jih je popisala komisija v Sierri Leone, državi z dvakrat več prebivalcev od Slovenije. Njihova končna številka je 40.000 nasilnih dejanj, od tega manj kot pet tisoč ubojev. Kljub temu se jim je zdelo vredno napisati dva tisoč strani dolgo poročilo, ker kot pravijo, ljudje morajo izraziti in priznati trpljenje, ki se je zgodilo, morajo izmenjati svoje zgodbe in izkušnje, morajo vedeti, kdo je bil odgovoren za vso to krutost, in morajo se nekako pomiriti z nekdanjimi sovražniki. Se vam res zdi, da smo mi to domačo nalogo že opravili?
  »Treba se je tudi pogovarjati in poskusiti razumeti druge. Mogoče bi si bilo najprej dobro predstavljati, da drugi tistega, kar so delali, niso delali iz zlobe. Vsak ima svoje razloge, svoje izkušnje in te je treba jemati zares. Če bi se medsebojno vzeli zares, bi morda enkrat lahko skupaj odkrili spomenik”; pravi Jan Philipp Reemtsma, častni konzul Slovenije v Hamburgu.
  Predsednik RS Borut Pahor je pred nabito polno dvorano Matije Tomca v Zavodu sv. Stanislava, na pogovoru, ki so mu prisostvovali dijaki škofijske klasične gimnazije, gostil predsednika Nove slovenske zaveze Petra Sušnika in generalnega sekretarja Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Mitjo Klavoro. G. Sušnik je dejal:«Lahko čutimo, da zveza združenj borcev obžaluje povojne justifikacije, umore in zamolčane žrtve. V tem iščemo možnost za dialog. Nihče ni sprejel orožja okupatorja in se mu pridružil prostovoljno, ker bi se z njim strinjal. Razlaga, da so se ti, ki so danes najbolj zavedni Slovenci, prvi pridružili okupatorju, je stereotipna.« Sušnik je izpostavil »upor proti tuji (komunistični) ideologiji«, ki da je »vojne razmere izkoristila za to, da je izvedla svoj program«. Klavora pa je po drugi strani prepričan, da državljanske vojne med Slovenci ni bilo ter da je po mnenju ZZB treba izhajati iz izkušenj posameznikov. Berem še: »Verjetno je prisega, ki je bila izsiljena, eno najtemnejših dejanj. Obžalujemo pa, da leta 1941 ni prišlo do poenotenja slovenskega odpora,«in: »Zveza združenj borcev vse zločine, nepravilnosti in poboje obžaluje.« G. Peter Sušnik, predsednik Nove slovenske zaveze, vpričo predsednika države jasno in glasno javnosti pove, da je bil med NOB tudi boj proti okupatorju, da se nihče ni strinjal s programom okupatorja in da sta povsem sprejemljiva NOB in celo rdeča zvezda, ko bo jasno in priznano, da je bila revolucija zgrešena. Posnetek je dosegljiv na spletu: https://www.youtube.com/watch?v=CvpzstAkmzM&list=TLk8_CAM9KMt0&index=3
  »Ljudje bi se morali zavedati potrebe medsebojnega spoštovanja in spoznati, da v vsaki bitki, vojni, sporu, tudi med dvema človekoma, obe strani nosita del krivde in počneta stvari, ki so napačne, nič ni črno-belo. Če ne sprejmete dejstva, da pri vsakomur, pri vsakem gibanju obstajajo dobre in slabe stvari, imate težavo. V Sloveniji ljudje 70 let niso mogli govoriti o tem in zelo težko zdaj sprevidijo, da je zgodovina bolj zapletena, da stvari niso tako jasne, kot si ljudje želijo«, opozarja in apelira Joseph A. Mussomeli, ameriški veleposlanik.

  Brez boljše demokracije, kjer se tekmuje za boljše blagostanje, ko je pogoj delovanje države prava, ne bo sprave, kar je slaba vizija Slovenije.
  Kakšna je to demokracija, ko poslancem ni mar za opeharjene zaposlene in njihove prispevke? Vse naše politične stranke prisegajo, da skrbijo za državljane, za socialno državo, za socialno tržno ekonomijo, a le v besedah, a praksa je drugačna. Primer dvojne morale, brezbrižnosti in neznanja ali cinizma in demagogije je več kot 20 letno zanemarjanje pobiranja socialnih, zlasti pokojninskih prispevkov zaposlenih, ki so tako oškodovani in bodo imeli nižje pokojnine. Po novem zakonu mora Zavod za pokojninsko zavarovanje zgolj obvestiti delavca, kakšne so oziramo bodo posledice, če njegov delodajalec, sicer obračuna prispevke, jih pa ne plača. Nova ureditev terja od delavcev, ki bodo dobili takšna obvestila, da skladno s pravno ureditvijo pravočasno uresničujejo svoje pravice in tako prispevajo k izboljšanju pravne varnosti. Politiki, poslanci v DZ in vlada torej oškodovanim zaposlenim sporočajo:«Če ste okradeni za prispevke, je to le vaš problem! Pravna država vam je na razpolago!« Oškodovani delavec mora torej sam poiskati pravico na sodišču. Nemška država pa ima za takšna ravnanja zakon, kjer se že prvi člen glasi:»Delodajalec, ki pristojnemu zavodu ne plača prispevkov za socialno zavarovanje vključno s prispevki za delovno dobo, se ne glede na to, ali je bila plača izplačana ali ne, kaznuje z zaporno kaznijo do pet let.« Nemška država kaznuje, če delodajalec ne plača prispevkov, ne glede ali je bila plača izplačana ali ne. Slovenska država pa z zakonom »poskrbi«, da ZPIZ obvesti zaposlenega, da zanj niso plačani prispevki in naj to sam uredi. Ali res ni nikogar sram, da mora pri nas vsak sam poskrbeti, da dobi zasluženo pokojnino. Zakaj sploh imamo stranke, DZ RS, pravno stroko, državo z ogromno javno upravo.
  Kaj bodo storili poslanci, kaj pa volivci,volitve so pred nami?!

 16. Demokracija deluje, če se vzižimo se v druge in njihove probleme. Na tisoče zaposlenih ne ve, da ZPIZ ni pobral njihove prispevke, kot to sistem zahteva, pri nas in v EU,in bodo imeli nižje pokojnine.

  Kakšno bi bilo vaše mnenje, če bi bili vi med tistimi, ki bodo presenečeni dobili nižje pokojnine?

 17. Pozor!
  Demokracija deluje, če se vživimo v druge in njihove probleme.
  Na tisoče zaposlenih ne ve, da ZPIZ ni pobral njihove prispevke, kot to sistem zahteva, pri nas in v EU,in bodo imeli nižje pokojnine.

  Kakšno bi bilo vaše mnenje, če bi bili vi med tistimi, ki bodo presenečeni dobili nižje pokojnine?

Comments are closed.