Komunalnimi odpadki na Kočevskem

0

Zatečeno stanje na področju odpadkov v občini Kočevje

Znano je, da je kočevski Občinski svet  25. aprila letos na svoji 3. izredni seji sprejel sklep o možnem odlaganju mešanih komunalnih odpadkov na deponiji v Mozlju tudi iz drugih občin. Takšen sklep nima potrebne pravne osnove zato je nezakonit, zato bi ga moral župan Prebilič zadržati! Tudi občinski Nadzorni odbor bi moral pretehtati zakonitost takšnega sklepa. Procedura je namreč osnova sleherne demokracije, tudi glede predmetnega sklepa. Pravilni postopek sprejemanja takšnega sklepa bi najprej moral vsebovati ustrezno dopolnitev veljavnega Odloka o ravnanju z odpadki iz vseh naselji v občini Kočevje (UL RS št. 82 / 2005). Že v naslovu je namreč povsem jasna dikcija, da gre za odpadke iz vseh naselji v občini Kočevje, ne pa tudi iz drugih občin! Slediti bi morala javna razprava na terenu, na kar pa bi Odlok dopolnili z morebitnimi tehtnimi in konstruktivnimi pripombami iz razprave. Pri tem bi morali s posebno pozornostjo in občutljivostjo spoštovati evropske direktive, ki se nanašajo na problematiko varovanja okolja, vključno z monitoringom morebitne polucije nevarnih snovi v ozračje in v podtalnico in šele potem sprejeti zgoraj navedeni dopolnjeni Odlok in posledično tudi zgoraj navedeni sklep. Čudno je, da je občinski svet o tako pomembni odločitvi, ki ima lahko dolgoročne kvarne posledice na okolje v širšem smislu (podzemne vode celotne Kočevske se namreč iztekajo v vodozbirno območje reke Krke), prezrl vso zgoraj navedeno proceduro in sklepal tako »na tiho in hitro«? Ta naglica o odločanju gotovo korenini v dejstvu, da je ARSO (Agencija RS za okolje) že januarja 2012 izdala enajstim občinam, ki upravljajo in skrbijo za občinska in regijska odlagališča v Sloveniji tako imenovane negativne odločbe in sklepe o zaprtju deponij, ker niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Tako so 23. aprila 2012 zaprli tudi regijsko odlagališče CEROD v Novem mestu, sočasno pa so se župani občin Trebnje, Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Mirna dogovorili z županom Prebiličem, da bodo mešane komunalne odpadke vozili na kočevsko odlagališče v Mozelj…Vse to kaže na domnevno usklajeno akcijo, županu pa je manjkal samo še ustrezen sklep občinskega sveta!

Kako ravnati z odpadki v Kočevju po letu 2015?

Gledano iz vidika občinskega proračuna je takšen sklep dobrodošel, saj se župan po določilih Zakona o lokalni samoupravi, mora obnašati kot dober gospodar, kar pa je kdaj lahko tudi v koliziji, v našem primeru z varovanjem okolja. Tako se bo iz tega naslova do leta 2015 proračun na prihodkovni strani predvidoma povečal najmanj za okoli pet (5) milijonov evrov, kar je za občino Kočevje, več kot odlično. Seveda bo takoj, ko bodo iz drugih občin začeli dovažali odpadke, potrebno pripraviti in sprejeti tudi rebalans proračuna za letošnje leto, kjer bo odprta nova proračunska postavka. Zelo ne transparentno in celo nezakonito pa bi bilo če bi se vsa ta množina denarja izgubila v integralnem delu proračuna. Pri vsem tem pa ostaja odprto še eno vprašanje glede končne usode odlagališča v Mozlju. Znano je, da to odlagališče tako v organizacijskem, kakor tudi v tehnološkem smislu ni usposobljeno sprejeti takšno količino dodatnih odpadkov in da nima predpisanega okoljevarstvenega dovoljenja in da na samem odlagališču ne prečiščujejo izcedne vode, kot je predpisano v noveli zakona, ampak jih vozi na centralno čistilno napravo v Kočevje. Enake razmere so tudi v Novem mestu, kjer je ARSO deponijo zaprl, v Kočevju pa nič ne ukrepa! Država ima pač dvojna merila, čeprav bi v pravni državi moral veljati sleherni zakon enako za vse ! Odlagališče odpadkov v Mozlju domnevno ni zgledno urejeno, ampak je povprečno, tako kot večina manjših odlagališč v Sloveniji. Zato upravičeno dvomim, da je dno odlagališča prekrito z ustrezno debelo gumijasto varovalno folijo, da problem izcednih vod niti ne omenjam.

Pred občino pa je še ena pomembna naloga in skrb: kako do leta 2015 zapreti deponijo komunalnih odpadkov, za kar je potrebno zagotoviti najmanj okoli štiri (4) milijone evrov? Ta problem je ob načrtovani in zaprti finančni projekciji obvladljiv, vendar samo ob pogoju, da bodo  župani držali obljubo in njihove odpadke odlagali do zaprtja deponije v Mozlju. Problemi pa se nakazujejo na področju izvedbe zaprtja deponije in še kako perečega vprašanja, kam bo Komunala ali zasebniki vozila odpadke po zaprtju odlagališča? O tem pa na občini (še) ne razmišljajo! Ali pa?

Kaj pa novomeški CEROD?

Na regijskem centru za ravnanje z odpadki CEROD, ki se nahaja v naselju Leskovec pri Novem mestu,  zbirajo mešane komunalne odpadke za celo Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Kapaciteta odlagališča je okoli milijon kubičnih metrov, za dobo 25 do 30 let, kar bi dosegli s sortiranjem in ločenim zbiranjem odpadkov. Projekt je bil sofinanciran z evropskim denarjem iz ISPA fonda in programa PHARE, takratnega ministrstva MOP RS in občine Novo mesto. Konec maja 2012 (30. maja 2012) so na tem odlagališču začeli montirati čistilno napravo za izcedne vode. Tako upajo, da bo ARSO že konec junija izdal potrebno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) in regijska deponija bo spet lahko normalno delovala. S tem pa bodo pri zgoraj omenjenih občinah, ki so se dogovorile z županom Prebiličem o odlaganju njihovih odpadkov na deponijo v Mozelj, prenehali ekonomski razlogi za nadaljevanje odvažanja teh odpadkov, saj bo odlaganje na novomeški CEROD bistveno cenejše, kot pa odlaganje v Kočevju! Zato lahko samo upam, da se na občini Kočevje zavedajo resnosti nastale situacije glede ravnanja z odpadki, katero ne bo mogoče rešiti po sistemu »ad hoc«, ampak na osnovi poglobljenih analiz zatečenega stanja in strateškega, ter odgovornega načrtovanja, pred vsem pa ustreznega varovanja okolja po dokončnem zaprtju deponije v Mozlju.

Foto: Cerod