F. Koncilija: Novomeška Komunala za neoporečnost pitne vode

0

Kakovostna pitna voda postaja nenadomestljiva dobrina

Poleg drugih dejavnosti, Novomeška Komunala izvaja tudi gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, ki je najpomembnejša in najzahtevnejša izmed vseh. Pitno vodo dobavlja občanom, ki živijo v Mestni občini Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža in Šmarješke Toplice. Tako vsako leto načrpajo okoli 4,6 milijona kubičnih metrov vode iz osemnajstih (18) vodnih virov različnih kapacitet. Največja in najpomembnejša vodarna je zajetje s črpališčem »Jezero« , ki se nahaja v Družinski vasi, voda pa teče po več kot 600 kilometrov dolgem javnem vodovodnem omrežju.

Zatečeno stanje

Te dni je Komunala Novo mesto uporabnikom začela pošiljati račune za opravljene storitve za mesec april. To ne bi bilo nič nenavadnega, če računu ne bi priložili zanimiv pregled o dinamiki potrošnje in kakovosti pitne vode v preteklem letu 2013 za vseh 18 vodovodnih sistemov s katerimi upravlja. Zanimiv podatek predstavljajo mikrobiološke in fizikalno – kemične analize vode. Na področju mikrobiologije presenečajo stalno prisotne spore in paraziti, na področju fizikalno – kemične analize pa težkih kovin ni prisotnih, moteča pa je permanentna motnost pitne vode, ki se pojavi ob vsakem močnejšem ali daljšem nalivu dežja. V obeh primerih je možno kakovost pitne vode bistveno izboljšati z vgradnjo s

Foto: Franci Koncilija
Foto: Franci Koncilija

pecifičnih mikroskopskih filtrov, za odpravo motnosti pa je potrebno vgraditi ustrezne čistilne naprave s peskom, aktivnim ogljem, ozonom in drugo…

Najpomembnejši vodni vir »Jezero« se nahaja v Družinski vasi v občini Šmarješke Toplice in vključuje kar dvanajst (12) geoloških zbirnih vrtin. Skupna izdatnost tega vira znaša 136 l/s. Vodo na vodnem viru dezinficirajo s plinskim klorom.

Nadzor pitne vode

Namen nadzora je preverjanje skladnosti kakovosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (UL RS št. 19/2004 itd…), še posebej z zahtevami mejnih vrednosti parametrov določenih v omenjenem Pravilniku. Ta nadzor kakovosti pitne vode na Komunali redno opravljajo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano v skladu s prej omenjenim Pravilnikom, ki določa standarde in normative za pitno vodo, ki je živilo. V ta namen je bilo lani odvzetih kar 587 vzorcev pitne vode, od katerih je bilo deset (10) neustreznih, kar je zanemarljivo malo. Vzrok za neustreznost pitne vode predstavlja že prej omenjena motnost in občasna mikrobiološka neustreznost. Motnost, ki jo povzročajo koloidne raztopine zemljine, sama po sebi ne predstavljajo večjega tveganja za zdravje ljudi. Problem, ki ga povzroča motnost pa je zmanjšan učinek dezinfekcije pitne vode. Po mnenju strokovnjakov iz Nacionalnega laboratorija v Novem mestu je pitna voda zdravstveno ustrezna v vseh vodovodnih sistemih, da pa so s stališča varnosti kritični vodovodni sistemi na Kamenju, v Ždinji vasi in v Stopičah. Komunala vse opravljene analize pitne vode sproti objavlja na svoji spletni strani in tako tekoče seznanja vse odjemalce in uporabnike o kakovosti vode na vseh sistemih.

Zadrege Komunale z oskrbo s pitno vodo

Poudarjeno je bilo, da glavno težavo na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju številnih dolenjskih občin, za kar je zadolžena Komunala Novo mesto, predstavlja povišana motnost, ki se redno pojavlja v času izdatnejših padavin. Tako je bil v letu 2013 zaradi povišane motnosti vode izdan ukrep obveznega prekuhavanja v trajanju 53 dni na vodovodnem sistemu Jezero in 38 dni na sistemu Stopiče. Rešitev te problematike predstavlja realizacija projekta »Hidravljična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki vključuje izgradnjo dveh vodarn s sistemom ultrafiltracije, kar bo zagotavljalo stalno kakovost pitne vode v vseh vodovodnih sistemih in omrežju.

S tem pa še ni konec vseh zadreg, ki jih ima Komunala glede oskrbe z vodo. Zadnja leta, ob naraščajočih problemih podnebnih sprememb, še posebej ob vsakoletnih pojavih dolgih večkratnih sušnih obdobji, na Komunali opozarjajo tudi na drastično stalno padanje nivoja podtalnice! To pa je problem, ki zahteva globalni načrt razreševanja pomanjkanja pitne vode na širšem prostoru Slovenije.