Duhovniki se selijo 2018

0

Objavljamo seznam selitev duhovnikov po župnijah oz. po službah, ki se v slovenskih škofijah običajno dogajajo v začetku avgusta.

Celjska škofija

Matild DOMIČ SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda-Ljubljana imenovan za župnijskega kaplana v župniji Sevnica.

Ivan HRASTNIK je razrešen službe župnijskega kaplana v opatijsko-mestni župniji Celje-Sv. Danijel in imenovan za župnijskega kaplana v župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje.

Matej JAKOPIČ, vojaški vikar, je razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Vitanje.

Dr. Janez KOZINC je razrešen službe župnika župnije Pišece in prodekana dekanije Videm ob Savi ter s soglasjem celjskega škofa imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika Bogoslovnega semenišča v Ljubljani za pet let.

Matic LESJAK, novomašnik, je imenovan za župnijskega kaplana opatijsko-mestne župnije Celje-Sv. Danijel

Urban LESJAK je razrešen službe župnijskega kaplana v župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje ter imenovan za župnijskega upravitelja župnije Vitanje

Gregor MAJCEN, župnijski kaplan v župniji Brestanica, je imenovan za župnijskega upravitelja župnije Pišece. V smislu kan. 550, §1 in po dogovoru z župnikom Jožetom Špesom ostane Gregor Majcen kaplan v župniji Brestanica in biva v župniji Pišece.

Franc MURKO OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnika sodelavca župnije Olimje in odhaja v nadškofijo Ljubljana.

Vladimir Rufin PREDIKAKA OFMConv, novomašnik, je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa imenovan za župnijskega kaplana v župniji Olimje.

Marko ŠRAML je v smislu kan. 517, §1 imenovan za župnika-moderatorja župnije Žusem.

Martin TONKOVIČ je razrešen službe župnika župnije Žusem in je imenovan za župnika-sodelavca župnije Žusem.

Alojz VICMAN, župnik župnije Nova Cerkev, je razrešen službe župnika soupravitelja župnije Vitanje.

Koprska škofija

Bogdan BERCE, župnik župnije Godovič, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Dekani.

Peter FON, župnijski kaplan župnije Šmarje pri Kopru, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Godovič.

Janez KAVČIČ, župnik župnije Šempeter pri Gorici, župnijski upravitelj župnije Vrtojba in dekan dekanije Šempeter, je razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Šmarje pri Kopru.

Blaž KERNEL, novomašnik, bo nadaljeval študij bibličnih ved na Papeškem inštitutu Biblicum v Rimu.

Boris KRETIČ je imenovan za koordinatorja duhovnikov v Petrovem domu v Šempetru in za bolnišniškega kaplana v bolnišnici Šempeter.

Gašper LIPUŠČEK, kaplan v župniji Cerkno, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Dutovlje.

Boris MILAVEC je imenovan za župnijskega vikarja v župnijah Šempeter pri Gorici in Vrtojba ter za bolnišniškega kaplana v bolnišnici Šempeter.

Dr. Iztok MOZETIČ, župnik župnije Dekani in dekan dekanije Dekani, je razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Črni Vrh nad Idrijo.

Sašo MUGERLI, župnik župni-je Planina, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnije šem-peter pri Gorici, župnijskega upravitelja župnije Vrtojba, oskrbnika bolnišnice Šempeter in nadzornika Petrovega doma.

Gašper NAGLOST, novomašnik, je imenovan za župnijskega vikarja župnije Ilirska Bistrica.

Msgr. Jože PEGAN, župnik župnije Idrija in dekan dekanije Idrija–Cerkno, je razrešen teh služb in imenovan za župnika župnije Lokavec.

Andrej PENKO, novomašnik, je imenovan za župnijskega vikarja župnije Tolmin in župnije Volče.

Msgr. Stanislav REBEC, generalni vikar škofije Koper in župnik župnije Šmarje pri Kopru, je razrešen službe župnika župnije Šmarje pri Kopru.

Mag. Marko RIJAVEC je imenovan za župnika župnije Idrija.

Marko SABOTIC, kaplan v župniji Tolmin, je razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Planina.

Bogdan ŠPACAPAN, župnik župnije Dutovlje, je razrešen te službe in imenovan za župnijskega vikarja v župniji Cerkno.

Mag. Alan TEDESKO, duhovni pomočnik v župnijah Postojna in Studeno, je razrešen teh služb in imenovan za župnijskega vikarja v župniji Podnanos.

Bogomir TROŠT, župnik župnije Lokavec, je razrešen te službe in imenovan za župnijskega vikarja v župniji Postojna in župniji Studeno.

Srečko VONČINA, župnik župnije Črni Vrh nad Idrijo, je razrešen te službe imenovan za župnijskega vikarja v župniji Kobarid.

Ljubljanska nadškofija

Mag. Vlado BIZJAK je bil z dovoljenjem celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška vnovič imenovan za spirituala v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani.

Dr. Matjaž CELARC, študijski prefekt v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani in duhovni pomočnik v župniji Grosuplje, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Zgornji Tuhinj.

Mag. Gregor CELESTINA, duhovni pomočnik v župniji Cerklje na Gorenjskem in spiritual v malem semenišču ter učitelj verskega pouka in kaplan v Zavodu sv. Stanislava, je bil razrešen teh služb in dobil dovoljenje za študij na Teološkem ateljeju Kardinal Špidlik v Rimu.

Janezu CERARJU CM, upravitelju župnije Nova Oselica in soupravitelju župnije Stara Oselica, je bilo podaljšano dovoljenje za bivanje in delovanje v ljubljanski nadškofiji.

Mag. Anton ČESEN, direktor Zavoda sv. Stanislava in kaplan v zavodu, je bil razrešen službe kaplana in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Cerklje na Gorenjskem.

Blaž DOBRAVEC, kaplan v župniji Železniki, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Stari trg pri Ložu in soupravitelja župnije Babno Polje.

Matild DOMIČ SDB, kaplan v župniji Ljubljana-Rakovnik, je bil razrešen te službe in bo sprejel službo na ozemlju celjske škofije.

Janez FERLEŽ OFMConv je bil imenovan za župnika župnije Prežganje in soupravitelja župnije Javor.

Janko GAŠPARIČ OFMConv, župnik župnije Prežganje in soupravitelj župnije Javor, je bil razrešen teh služb in bo sprejel službo na ozemlju mariborske nadškofije.

Janez GERČAR, župnik župnije Šmarca-Duplica in soupravitelj župnije Homec, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Danilo HOLC OFMConv, kaplan v Bolniški župniji, je bil razrešen te službe in bo sprejel službo na ozemlju mariborske nadškofije.

Egon HRIBERŠEK DJ, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana-Dravlje.

Marko JEROMEL CM, upravitelj župnije Sv. Jakob ob Savi, je bil vnovič imenovan za soupravitelja župnije Ljubljana-Šmartno ob Savi.

Danijel KAŠTRUN, župnik župnije Sela pri Kamniku, se je iz starostnih in zdravstvenih razlogov odpovedal župniji ter se naselil pri nečaku v župniji Šenturška Gora.

Janez KEBE, župnik župnije Kopanj in častni kanonik, je bil imenovan za soupravitelja župnije Št. Jurij pri Grosupljem.

Stanislav KERIN, duhovni pomočnik v župniji Šmarje-Sap, je bil razrešen te službe in dobil dovoljenje za delovanje v misijonu v škofiji Farafangana na Madagaskarju.

Mag. Gašper KOČAN je bil ob vrnitvi s študija v Rimu imenovan za učitelja verskega pouka in kaplana v Zavodu sv. Stanislava.

Dr. Janez KOZINC je bil z dovoljenjem celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika, ki za obdobje »ad experimenturn« spada pod okrilje Bogoslovnega semenišča v Ljubljani.

Jakob KRALJ, duhovni pomočnik v župniji Žiri, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Trata-Gorenja vas.

Aljaž KRAŠEVEC, kaplan v župniji Grosuplje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Ribnica.

Mag. Marjan LAMOVŠEK SDB, inšpektorialni tajnik in upravitelj župnije Koprivnik v Bohinju, je bil razrešen službe upravitelja župnije in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana-Rudnik.

Klemen LOBODA, župnik župnije Lipoglav, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana-Črnuče.

Mag. Simon LORBER, župnik župnije Šmartno v Tuhinju in soupravitelj župnije Vranja Peč, je bil razrešen službe soupravitelja župnije in imenovan za soupravitelja župnije Sela pri Kamniku.

Karel MARKUŠ, upravitelj župnije Šentgotard, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Blagovica ter soupravitelja župnij Šentgotard in Šentožbolt.

Gašper MAUKO, kaplan v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Homec in soupravitelja župnije Vranja Peč.

Primož MEGLIC, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Vrhnika.

Matevž MEHLE, župnik župnije Jesenice in soupravitelj župnije Sv. Križ nad Jesenicami ter voditelj škofijskega odbora za mladino, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za kaplana v Zavodu sv. Stanislava.

Boštjan MODIC, župnik župnije Stari trg pri Ložu in soupravitelj župnije Babno Polje, se je odpovedal župnijama ter bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Grosuplje in Št. Jurij pri Grosupljem.

Peter MOŽINA, kaplan v župniji Ljubljana – Sv. Križ, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja iste župnije.

Marko MRLAK, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem.

Franc MURKO OFMConv je bil imenovan za kaplana v Bolniški župniji.

Marko PAJK je bil vnovič imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Šentvid.

Marko PAVLIČ DJ, novomašnik, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Žiri.

Mag. Mateju PAVLIČU je bilo podaljšano dovoljenje za bivanje in delovanje v Rimu.

Br. Miroslav PAVŠEK OFMCap, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Štepanja vas.

Viktor PRIMOŽIČ, župnik župnije Kropa, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Besnica.

Boris ROZMAN, kaplan v župniji Vrhnika, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Jesenice in soupravitelja župnije Sv. Križ nad Jesenicami.

Bernard ROŽMAN, kaplan v župniji Ribnica, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Železniki.

Janez Evangelist RUS, župnik župnije Blagovica in soupravitelj župnije Šentožbolt, se je odpovedal župnijama in bo sprejel službo v Skupnosti Emanuel.

Peter STELE, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Grosuplje.

Slavko STERMŠEK OFM¬Conv je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Sv. Peter.

Janez SUHOVERŠ NIK SDB, du-hovni pomočnik v župniji Ljubljana – Rudnik, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Rakovnik.

dr. Andrej ŠEGULA OFM-Conv, docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in duhovni pomočnik v župniji Ljubljana-Sv. Peter, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika in bo sprejel službo na ozemlju mariborske nadškofije.

Janez ŠKET, župnik župnije Grosuplje in soupravitelj župnije Št. Jurij pri Grosupljem, je bil razrešen službe soupravitelja župnije in imenovan za soupravitelja župnije Lipoglav.

Vinko ŠTRUCELJ SDB je bil imenovan za upravitelja župnije Koprivnik v Bohinju.

Jona VENE OCist, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Stična

Msgr. Peter ZAKRAJŠEK je bil vnovič imenovan za ravnatelja Duhovniškega doma »Mane nobiscum« v Ljubljani.

Dr. Alek ZWITTER, župnik župnije Ljubljana-Sv. Križ, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Mariborska nadškofija

Anton BOROVNJAK OFM-Conv, kaplan v župnijah Ptuj – Sv. Ožbalt, Ptuj – Sv. Peter in Pavel ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij, je razrešen te službe in odhaja na novo službeno mesto v murskosoboško škofijo.

Andrej FEGUŠ OFMConv, do sedaj župnik sodelavec v župnijah Ptuj – Sv. Ožbalt, Ptuj – Sv. Peter in Pavel ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij, je imenovan za župnika moderatorja istih župnij

Janez FERLEŽ OFMConv, župnik sodelavec v ‘župniji sv. Vida pri Ptuju, je razrešen te službe in odhaja v ljubljansko nadškofijo

Janko GAŠPARIČ OFMConv, je po prihodu iz ljubljanske nadškofije imenovan za župnika sodelavca v župniji sv. Doroteje v Dornavi

Danilo HOLC OFMConv, do sedaj kaplan bolniške župnije v Ljubljani, je imenovan za duhovne-ga pomočnika v župnijah Ptuj – Sv. Ožbalt, Ptuj – Sv. Peter in Pavel ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij

Janez KMETEC OFMConv, je razrešen službe župnika moderatorja v župnijah Ptuj – Sv. Ožbalt, Ptuj – Sv. Peter in Pavel ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij

Milan KOS OFMConv, zaslužni provincialni minister, je imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Ožbalt, Ptuj – Sv. Peter in Pavel ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij

Emil KRIŽAN OFMConv, župnik v župniji sv. Doroteje v Dornavi, je ob imenovanju župnika sodelavca za to župnijo imenovan za župnika moderatorja iste župnije

Vito MUHIČ OFMConv, župnik sodelavec v župnijah Ptuj – Sv. Ožbalt, Ptuj – Sv. Peter in Pavel ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij je razrešen službe v omenjenih župnijah in imenovan za župnika sodelavca v župniji Ptujska Gora

dr. Andrej ŠEGULA OFMConv, do sedaj duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Sv. Peter, je imenovan za župnika sodelavca v župniji sv. Vida pri Ptuju

Roman TKAUC OFMConv, župnik sodelavec v župniji Matere Božje na Ptujski Gori, je razrešen te službe in odhaja na novo službeno mesto v koprsko škofijo

Novomeška škofija

Mitja BULIČ, kaplan v župniji Metlika, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Stara Cerkev.

Anton FERLIC, župnik župnije Stara Cerkev, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Kočevje.

Matej GNIDOVEC, kaplan v župniji Kočevje, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Toplice.

Štefan HOSTA, kaplan v župniji Toplice, je bil razrešen te službe in gre na študij v Rim.

Branko JUREJEVČIČ, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Metlika.

Msgr. mag. Igor LUZAR, glavni urednik škofijskega glasila Jagode naše pastorale ter notar škofijskega cerkvenega sodišča za skrajšane ničnostne postopke, je bil imenovan še za hišnega duhovnika pri Šolskih sestrah De Notre Dame.

Stanislav ŠKUFCA, župnik župnije Sv. Križ – Gabrovka, je bil poleg te službe imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Dole pri Litiji.