Ali je ateizem res zlo? I.

93
Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Andrej M. Poznič je na casnik.si 11. 3. 2016 objavil članek z naslovom: »Ateizem je zlo!«.

Ali res ateizem in seveda s tem tudi ateiste, lahko opredelimo tako? Ali ne gre v Pozničevem pisanju o ateizmu za ideološko sovražnost?

Če smo za kulturno komuniciranje, moramo jasno odkloniti taka pisanja, ki niso kaj več kot zmerjanje in diskvalificiranje. Še posebno je potrebno biti občutljiv pri vprašanju nazorov, prepričanj in drugih eksistenčnih opredelitev pripadnikov skupnosti. V članku je polno natolcevanj in površnih, nesmiselnih trditev. Nekatera so predstavili že komentatorji. Sam se bom skušal omejiti na nekaj nesprejemljivih trditev.

Res je beseda ateizem bila (zgodovinsko) uporabljena, tudi v kontekstu nasilnega vzpostavljanja »ateističnih družb« v tako imenovanih komunističnih režimih. Tak režim je bil določeno obdobje na oblasti, npr., v Albaniji. Pri tem, od totalitarne komunistične oblasti deklariranem »ateizmu«, kot sestavnem stanju ″komunistične utopije″, ni šlo za ateizem, kot ga je razumel in ga še danes razume evropski, pa tudi slovenski človek. Šlo je za veri sovražni, agresivni, ideološki, »proti-teizem«, za prepoved in zatiranje religijskih (verskih) opredelitev posameznikov in skupnosti. Še posebno za zatiranje pripadajoče religijske institucije (Cerkve).

Oznaka ateizem, kot jo danes razumemo, se je razvila (pojavila) kot označitev tistih pripadnikov verskih skupnosti, ki so začeli izražati svoje neverovanje, oziroma neverjetje v religijske postavke-dogme (vključno s postavko Boga) religije, ki so ji formalno pripadali. Ker je šlo pri oznaki ateizem, ateist, za nekakšno diskvalifikacijo, je oznaka ateizem sprva nosila negativno pomenskost. Sčasoma pa je oznaka ateizem pridobila pomen nazorskosti, predvsem v smislu razumevanja sveta brez ideje Boga. Ljudje takega nazora so se tudi sami začeli imenovati ateiste.

Mogoče se bralci še spominjajo enega prvih predvolilnih soočenj za predsednika osamosvojene Slovenije, med dr. Jožetom Pučnikom in bivšim predsednikom KPS Milanom Kučanom. Na provokativno vprašanje vpraševalca o njunem verskem prepričanju, je Pučnik odgovoril odkrito, da je ateist, Kučan pa se je izrazil politično, da so pri njih doma praznovali Božič in druge praznike. Zaradi te Pučnikove izjave ga mnogo vernih Slovencev ni volilo. In vendar je bil Pučnik ob svojem ″ateizmu″ nedvomno človek duhovnih obzorij, izjemne intelektualne poštenosti, zavzet za tako demokratično prenovo, ki bi odpravila prilaščanje oblasti in družbenih podsistemov po nekdanjih nosilcih totalitarne partijske oblasti, kar je sledilo Kučanovi izvolitvi.

Bralce bi želel opozoriti, da je problematiko dandanašnjega pomanjkanja ali odsotnosti vere v Boga dokaj izčrpno analiziral poljski filozof Leszek Kolakowski v svojem eseju ″Bog v brezbožnem času″. Esej je revija Tretji dan objavila nedavno, v št. 9/10 l. 2015.

V svojem Leksikonu duhovnosti (Mohorjeva družba, 1979, zbirka ″Studenci žive vode″) eden naših velikih teologov dr. Vladimir Truhlar povsem drugače govori o ateizmu, ateistični etiki in ateističnem izkustvu absolutnega, kot govori Poznič. Naj citiram nekaj, sicer miselno zahtevnih- a bralcev ne smemo podcenjevati- odstavkov iz tega leksikona:

»Ateistična etika je mogoča v dvojnem smislu. So ljudje, ki mislijo, da so ateisti, ker ne zapazijo v sebi transcendiranja lastne biti v absolutno, v Boga, čeprav to transcendentnost v resnici implicitno, na neizražen način sprejemajo in se ji pokoravajo s tem, da se brezpogojno, po svoji vesti, vežejo na resnične, pozitivne vrednote; s tem, da se z vsem svojim bitjem prizadevajo za svojo ″stvar″ (na kulturnem, socialnem gospodarskem, političnem, znanstvenem, tehničnem …..področju); s tem, da se v vsem tem uklanjajo brez pridržka nravnim zahtevam, ki jim jih nalaga vest. V takem primeru gre dejansko za etiko, ki je sicer v sebi – zaradi transcendentnosti – implicitno cela, ki je pa izrecno ne določa kategorija Boga in je v tem smislu ateistična.

Ateistična etika je pa tudi mogoča, kolikor obstajajo vrednote in norme, ki jih ta etika obsega in so različne od Boga (osebna narava človeka, človeška skupnost, graditev njene zgodovine….) ter jih more človek priznavati brez izrecnega in tudi brez implicitnega spoznanja Boga.«

S kakšnimi obrazi ateizma se dandanes srečujemo?

Naj ponovim, ateisti, kolikor zase sprejemajo tako oznako, ali se tudi sami tako imenujejo, si razlagajo svet brez prisotnosti Boga. Eni med njimi menijo, da je materija prvotna (od vekomaj) in, da je njen ″samorazvoj″ pripeljal, do nastanka življenja in pojava duševnosti. Pri drugih pa je običajno prisotno določeno razmišljanje o Počelu sveta, prisotna je misel, da obstaja nek (nam nedostopen, skrivnostni) Vzrok vsega, kar obstaja in biva. Odklanjajo pa Bogove religij, oz. Boga, kot osebno bitje. Vse te ateiste bi lahko imenovali nazorski, oz. filozofski ateisti. Podobno je govoril fizik Albert Einstein. Predpostavljal je skriti Vzrok sveta, lahko bi rekli nekakega ″filozofskega Boga″. Konkretno idejo (podobo) Boga religije pa je doživljal, kot religijski (človeški) konstrukt. Lahko rečemo, da je danes to prevladujoči filozofski nazor ateistov. Seveda bi nam najbolje tovrstne nazore ateistov predstavil kak ateist sam. Časnik bi ga moral povabiti k temu. Vsekakor pa ateistom ne smemo podtikati, kar je zapisal Poznič: »..verovati v nič, je v nasprotju z našim izkustvom.«

Drugi obraz sodobnega ateizma so mnogi, dandanašnji neverni, ki v sodobni, posvetni, zgolj materialistični kulturi, največkrat niso bili nikoli, ne poučeni, ne uvedeni, v kako verovanje, v katerem bi bila prisotna ideja Boga in dejansko žive zgolj materialistično, oz. povsem posvetno. Ne vem, kako bi te ustrezno označil? Bolj kot za ateizem iz duhovne ignorance, gre pri slednjih za ateizem iz duhovne zanemarjenosti.

Tretja oblika ateizma pa je, recimo mu, ″borbeni ateizem″, kot sestavni del protiverske, oz. proti- cerkvene ideologije. Že pred 2. svetovno vojno je v Sloveniji obstajal tak, verskim prepričanjem, sovražni ateizem. Razmahnil pa se je po zmagi Komunistične partije v državljanski vojni. Tega ateizma ne žene razmislek o Bogu, takega razmisleka največkrat sploh ni. Žene ga predvsem sovraštvo do religije, do verujočih, do pripadajoče duhovniške institucije (Cerkve). Najbolj zato, ker mu verujoči niso ideološko podrejeni in razpoložljivi. Potem, ko je Partija po sesutju partijske oblasti izgubila svojo totalitarno oblast, je tudi ″borbeni ateizem″, kot ideologija, kot ″vera″ izgubil na svoji moči. Je pa še prisoten (včasih zgolj prikrito) na področjih, kjer ostanki nekdanje Partijske oblasti obvladujejo družbene podsisteme. Toda tudi z obratnim smo se v zgodovini srečevali in se še srečujemo: s sovraštvom vernikov, žal tudi duhovnikov, do drugače verujočih ali do neverujočih, to je, do nazorskih ateistov. Danes vsa te nestrpnosti in sovraštva s stališča sodobnega antropološkega razumevanja ideologij, tako religijskih, kot nereligijskih, bolje razumemo. In če jih razumemo, se jim bomo lažje izognili.

Ti različni obrazi ateizma se včasih prekrivajo, ali celo zlivajo. Njegovo pojavnost je potrebno konkretno analizirati. Ob tem paziti, da ne mečemo vse v isti koš, kar je prisotno v Pozničevem članku. Menim, da je potrebno do nazorskega ateizma zavzeti odnos temeljnega spoštovanja. Na drugi strani pa je potrebno pojave ″borbenega ateizma″, kot so izražanje nestrpnosti do verujočih, diskvalifikacije, smešenje, neenakopravna obravnava, ipd., razkrinkavati in preprečevati. Seveda enako velja za ″borbeni teizem″. Žal je Pozničev članek primer ″borbenega teizma″. Pa ne eden, ne drugi v našem najširšem ideološkem okviru, t.j. v okviru naše ustave, ne bi smela imeti mesta v slovenski družbi! Med ″borbeni ateizem″ pa ne štejemo religiologije, znanstvenih analiz religijskih pojavov in postavk. Seveda morajo te analize in religiologija ostati v okviru spoštovanja religijskih prepričanj oz. verovanj vernikov.

Dinamika medsebojnih vplivov med verovanjem in mišljenjem (razumom)

Pri nazorskem ateizmu, ki nas mora pravzaprav najbolj zanimati, ker je z njim vendar možen intelektualni diskurz, gre torej za nazorsko, lahko bi tudi rekli, filozofsko (mišljenjsko) opredelitev in ne za vero ali nevero! Poznič je tu v zmoti, ko na začetku svojega članka zapiše: »Vemo, da je ateizem vera v neobstoj Boga. Vera zato, ker nimajo nobenega dokaza za to svojo nesmiselno trditev, ki se upira razumu in se opira edino na napuh človeka, ki trdi, da Boga pač ni, ker je on (ateist m.o.) tako rekel.«.

Bistveno za oznako ″vera″ namreč ni verjetje v nekaj, za kar ni dokazov. Vera (v pomenu verovanja) je predvsem posebne vrste močnega prepričanja, več ali manj iracionalnega. Je verovanje v določene religijsko/ideološke postavke (vsebine). Dokazi tu niso pomembni. Pravzaprav za vse metafizične vsebine, tudi za idejo Boga, ni stvarnih dokazov. Te postavke, so na eni strani že tradicionalno v verskem nauku, saj so klasične religije, kot npr. judeo-krščanstvo, nekaj, kar sega daleč nazaj v versko zgodovino. Ker pa je religija živ proces, se pred versko skupnost postavljajo nove postavke (dogme). Ko pripadniki skupnosti (ali verniki Cerkve) te postavke, stališča, usvojijo, jih jemljejo kot ″resnične″, kot obvezujoče. Prepričani so, verujejo, v njih resničnost. Verovanje, ta družbeno/osebni duševni dej, je v bistvu nekaj iracionalnega. ″Vroče″ se ga brani, včasih tudi za ceno življenja.

Vzrok takemu odnosu je, ker ta rodovno/skupnostna prepričanja, t.j., verovanja, nosi in vzdržuje močna sila delujoča znotraj človeških rodov/skupnosti. To, v osnovi biološko, znotraj rodov (oz. znotraj kakršnih koli človeških skupnosti) delujočo silo, proučevalci človekovega vedenja imenujejo ″agresivnost znotraj vrste″. Deluje tako znotraj skupnosti, kot med skupnostmi. ″Agresivnost znotraj vrste″ drži konkretno skupnost (versko, narodno, itn.) skupaj in je istočasno iracionalna moč njenih ideologij, oz. religij. Beseda ″agresivnost″ tu ne pomeni, kot bi iz besede agresivnost razumeli, le grobe napadalnosti, temveč široko paleto načinov zavzemanja za uveljavitev ideološko/religijske skupnosti in za uveljavitev postavk njene religije, oz. ideologije. Načini agrediranja, t.j., zavzemanja in uveljavljanja so sestavni del kulture, ki jo prakticira, ali jo je v določenih obdobjih prakticirala določena Ideološko/religijska skupnost, oz. njena institucija (Cerkev). Kot zgodovina verskih vojn pove, se je uporabljalo tudi grobo agresivnost.

Se nadaljuje.

 

93 KOMENTARJI

 1. Zelo kvalitetno razmišljanje, z mero! Točno taka razmišljanja manjkajo v verskem tisku, kjer je pretežno prevladujoče ideološko tiščanje naših mitov.

  Kdor resnično veruje, ta ve koliko bije notranjih bojev in kolikokrat se sooča z dvomom.

  DVOM NI na drugi strani vere, dvom je sestavni del verovanja.

  Še mi zdi, da je v Sloveniji zelo malo ljudi, ki so zmožni pričevati o svojem izkustvu verovanja, procesa vere. Več pa je tistih, ki se imajo za poklicne, da nabijajo ideologijo naših.

  Ta tekst je bil nujen. Ker v Sloveniji zaradi fevdov nastaja greznica. Fevdalci vedno bolj agresivno nabijajo. Ni pa več ljudi vsebine in dialoga in kritičnega mišljenja, ki bi znali ustaviti naše, katerim potem z brutalno agresijo pomaga še nemisleči lumpenproletariat. Fevdalci nimajo razmišljujočih, tudi naših (ki poteptajo vse meje) ne znajo ali nočejo ustaviti. Vedno več je zmerjanja, brutalnosti, nekritičnosti… in…. Vojnega stanja.

  Kako je že danes en TW sporočal stopnjevanje zmerjanja desnih s strani “desnih” (ki so besni, ker jim drugi nočejo slediti v zagoveden fevdalizem) :

  1. Naivnež
  2. Vseglihar
  3. Podtaknjenec
  4. Udbovec
  5. hudobnež
  6. Mitja Kunstelj

  Meni so nesmiselni forumski boji z ateisti, antiteisti. Zato sem sam pred 5 leti tu napisal, da ateisti verujejo, da Boga ni, jaz pa verujem, da je. Noben od nas pa ne more tega dokazati.

  Gre se za spoštovanje drugače mislečih in drugače verujočih, sploh ker večina teh ni nasilna, me noče izrabiti. Fevdalna logika posedovanja drugih, lomljenja rok in nog je s to histerijo, ki jo skupaj izvajata obe mafiji v Sloveniji, vedno hujša.

  Večino ljudi se umika v intimni azil. Zato so zlata vredni posamezniki, Gospodarji, ki si upajo ta tok zla z razumnimi argumenti in z javnim nastopom (deležni bodo pljuvanja in zmerljivk vsaj ene skupine “naših” ali “njihovih”) izpostaviti (kot Cestnik in kot Jovan).

  • A najhujš je biti pod številko 6?

   Pa kdo je to? A ni ta Kunstelj en gostilničar v Radovljici, tam na začetku starega mesta desno nad bregom? In kaj tam tako groznega počnejo? A namerno zastrupljajo svoje goste z zelenimi mušnicami? A vsakega dvajsetega gosta skuhajo v loncu in potem to ponujajo kot telečjo obaro?

   • Pozanimaj se med svojimi našimi, kdo od mislečih si zasluži najhujšo psovke in katera je. Saj to imate verjetno napotke napisane na tabli v generalštabu. 😉

    • Grdo od tebe. To ni hec, jaz sem se očitno hecal. Najbrž bi do zdaj že lahko dojel, da ne hodim v noben generalštab.

     • Zakaj ni hej? A si kdaj JJ nasprotoval? Direktno nikoli. Čeprav si vsebinsko bogato pisal glede histerije do migrantov, sigurno veš, da je JJ glavni vodja tega. Črnčec in ostali lahko predlagajo.

      To je tako kot v času komunizma, ko komunisti niso verjeli, da za zlom stojita sam Stalin ali sam Tito in da je prišlo do neke napake v sistemu odločanja za katero Vodja ne ve.

      Zakaj ima nekdo motiv JJ vseskozi braniti pred vsako še tako upravičeno kritiko?
      Zakaj ljudje razmišljajo kot kloni, potem pa so užaljeni, če ta kalup nekdo opazi in poimenuje?

 2. Spet neki desničar brez občutka za karkoli. Slon! Zakaj je potrebno za članek postaviti tako antagonistično Pozničevemu članku?
  Če prinaša neki novi zorni kot, fino. Ni potrebe po Pozničevi diskreditaciji. Zgolj slovenska nesramnost?
  Niti prebrati ga ne morem do konca, čeprav je v prvem delu zanimiv. Ne maram te desne ošabnosti in je ne bom poslušal.

  • Kako si lahko kredibilen, če nekaterim (Poznič, Rode, Janša) lahko dovoliš kot permisivne mamice, da delajo lumparije. Ko pa jim nekdo javno argumentira, pa si kot razvajen smrkavec na ušesa potisneš dlani: “nočem poslušati!”. Oprosti, a to je tipično za SDS klone.

  • En samotni, tenkočutni in občutljiv jezdec ni slon. Ravno obratno: on piše o slonih in norih kravah, ki v stampedu s svojimi pomendrajo vse kar je živega pred seboj.

   V stilu: “Pobijte jih vse! Bo že Bog ločil kdo je katolik in kdo protestant.”

  • Zdravko,kdo te pa sili,nihče te ne poriva pred računalnik,kjer ves nervozen brskaš po časnikovem forumu in kot jazbečar rineš v vsako luknjo,tako kot Pavel,
   ne drgneš pa v tisto,kjer imajo jazbeci svoj brlog,kjer se razmnožujejo in redijo!
   To se predvsem tvoji in pavlovi problemi,ali tudi ti zavračaš med iz janševih panjev!
   Morda bomo nekoč le zvedeli od kod izvirajo pomori čebelic!
   Dokler bo večina nezadovoljnih ljudi,ki ne vedo točno kaj bi pravzaprav radi,samo pljuvala po njim nesimpatičnih,osovraženih desničarjih,se na naši
   orwellovi “živalski “ne bo nič spremenilo,ogrizeni in opraskani,bodo nekateri lajali še glasneje!

   • Daj prosim, raje pošteno preberi preden komentiraš.
    In kaj je tebi moja nervoza, če obstaja?
    Mar jaz zaradi tebe ne smem biti nervozen? Da boš ti imel mir, morda?!

    • Pavel,da med iz janševih panjev,menda si v vsej svoji široki paleti znanja le nekje pospravil v spomin g.Antona Janšo,znamenitega gorenjca,ki je
     s svojim delom s čebelicami očaral tudi avstroogrsko monarhijo,vidiš.kako preprosto je vse skupaj in prav tu si se ujel v nastavljeno zanko ,neustavljivi sršenček!
     Kako ponosen je naš Janez,da se lahko pohvali z enakim priimkom
     in velikimi uspehi,ki jih še ni konec!

     • Janez z Antonom nima nič razen priimka. Tudi v življenju ne nabira medu, še manj pridno. Ampak z vojno, komunistično, mafijsko logiko uničuje konkurente in grabi fevde. Vsi, ki delamo, smo zaradi teh komunističnih sršenov brutalno obdavčeni, večino medu namesto naših družin pograbi država, v njenih koritih pa ti mafijski sršeni.

 3. Pohvalno! Tokrat res “z mero”. Me veseli, da je uredništvo zgleda le Spregledalo pozniča (in upam, da ne bo več na tukajšnjem meniju.)

  Z vsem se seveda ni 100% za strinjati, v grobem pa lepo razloženo!

  …….
  Čisto mimogrede bi morda avtorju v razmislek o “kuri in jajcu”:

  “Toda tudi z obratnim smo se v zgodovini srečevali in se še srečujemo: s sovraštvom vernikov, žal tudi duhovnikov, …” —> kaj pa če je bilo najprej to (in podobne “prijazne” izkušnje s cerkvijo in verniki v nekajstoletni zgodovini, ki so potem porodile najprej sovraštvo do cerkve in kasneje “borbeni ateizem” – ko se je nabralo dovolj nevernikov, da so se iz zatiranja opogumili javno nastopiti.

  (žal se upori pogosto izrodijo in uporniki postanejo isti, kot tisti proti katerim se upirajo. ali še hujši. vse najbrž odvisno kako močno in kako dolgo so bili prej zatirani?)

  • Kaj se ti sploh peniš nad “zlom”, ki ga ne priznavaš?
   Greha ne razumeš in ti ne pomeni nič.
   Neki “boj” proti Pozniču je zate le politični manever, čeprav ga prodajaš kot žalitev. Populist!

   Si družbeni outsider, ki si izmišlja neki svoj svet. Nikoli se ne boš mogel vključiti v nič, ker ne priznavaš nič. Svet se pa ne bo vrtel okoli tebe. Tiste, ki se ti slinijo z odobravanjem imaš za prijatelje. Pojma nimaš o ničemer. Pojdi k mami.

   • Pravijo, da so ozdravljeni kadilci najbolj fanatični. In ti si ozdravljeni ateist, kajne?

    Saj se mi, revež, smiliš, ampak vseeno:
    s psihopati nima smisla zgubljati besed.
    Ti pa, res od srca, priporočam eno resnično kvalitetno psihiatrično zdravljene, da si boš nazaj zaslužil svoje ime. (pa samoplačniško, ker drugače te znajo pozabit na zaprtem oddelku)

 4. Če je vera dobro, potem je vendarle vprašanje, če bi odsotnost dobrega avtomatično bilo zlo.

  Verjetno je vera posamezniku velik potencial za delanje dobrega, a ni edina odločujoča stvar pri tem, ali bo človek počel dobre stvari ali slabe. Skozi zgodovino in okoli sebe lahko empirično opažamo tako dobre kot grešne in celo zločinske vernike, kot enako tudi zločinske in zle, a tudi dobre, celo odlične nevernike.

  V judeokrščanstvu so izjemno poudarjeni prav čvrsti etični temelji. Verjetno vera v osebnega Boga in odnos z njim ( molitev) ni edina pot, da življenje gradiš na teh temeljih. Empirično so nekateri veliki ljudje v zgodovini postavljali močne etične postavke celo izven krščanskega in sploh monoteističnega pogleda na svet. Npr. Grk Hipokrat.

  Vera je bolj kot posedovanje nečesa prepustitev nečemu, kar sije nate na poti življenja. Kot žarek in svetloba, ne kot predmet posedovanja. S tem tudi etičnosti, ki jo ta vera spodbuja, ne poseduješ. Še manj si lahko visoki razsodnik o njej pri drugih.

  Torej – polno strinjanje z avtorjem, da do človeka, ki ni veren, ne pristopamo s predsodkom, da je zato kaj bolj slab. Nenazadnje to ne bilo krščansko.

  Včasih se je težko znebiti občutka, da je promocija ateizma slabo početje. Najbrž bi tak občutek delil marsikateri veren človek, ki bi si na You.tube vrtel kak posnetek znanstvenika Richarda Dawkinsa ali TV voditelja Billa Maherja. Mogoče je tudi njiju, njune večkrat tudi žaljive izzive videti kot priložnost za razvoj in poglobitev naših lastnih prepričanj in vere.

  Nedvomno je zlo početje sistematično ubijanje vere pri ljudeh in posebej pri otrocih, ki so ga počeli totalitarizmi, predvsem komunizem in nacizem. Ni težko dokazati, da se s tem uničujejo duhovni civilizacijski temelji in da to pomeni barbarizacijo. Sadove te dediščine, tega ateizma v veliki meri pri nas še vedno uživamo.

  Naša šola, to opažam konkretno, v veliki meri še vedno v dolgem loku obide vse bogastvo, ki je vezano na krščansko vero, kulturo, tradicijo. Bog ne daj, da bi se v naši šoli kaj pogovarjali o Bogu, o Jezusu Kristusu, o velikih svetnikih, ki so navdihovali preteklost naših krajev in našega kontinenta. Nekako niti dobro premišljeno oz. izvenzavestno, podzavestno ostajamo v nekem duhovno okleščenem ateističnem mentalnem okviru, ne da bi bil kjerkoli zapisan in predpisan.

  V kolikor je Poznič imel v mislih to konretno mentalno ujetost našega prostora, vendarle tudi njemu lahko dam prav, da vztrajanje pri gojenju ateizma je slaba stvar. Slaba popotnica novim generacijam.

  Lahko bi vrednotili tudi in to zelo težko pozitivno, česar se mislim ne en, ne drug avtor nista lotila, praktični ateizem poudarjeno egocentrično- hedonistične potrošniške družbe, ki je posebej na zahodu že desetletja v velikem razmahu in se z globalizmom tudi pandemično širi po drugih kontinentih. Brez ponovno odkrite poglobljene duhovnosti in na njej temelječe večje socialne povezanosti in soodgovornosti bo šlo človeštvo rakom žvižgat.

  • Ahm IF napleteš ti neke svoje sredinske….
   Cerkev bi na ta način crknila v dveh stoletjih.

   “da do človeka, ki ni veren, ne pristopamo s predsodkom, da je zato kaj bolj slab. Nenazadnje to ne bilo krščansko.”

   H komu pa lahko pristopiš kot da je slab? To označiti za krščansko je, ne vem, mimo?! Vsaj.

   “če bi odsotnost dobrega avtomatično bilo zlo.”
   To je menda celo definicija zla. Vsaj v filozofskem smislu.

   “Npr. Grk Hipokrat.”
   Ti in tvoja empirika. Hipokrat prihaja iz druge civilizacije.

   Sicer pa se kar strinjam z ostalim.

   • Poznaš izraz za glavo naše Cerkve, papeža? Ki ga ta npr. uporablja kot lastno identifikacijo na tviterju? Pontifex. Graditelj mostov, po slovensko.

    Mostograditeljstvo je pri nas, upravičeno ali ne ( po mojem prej ne), politično kontaminiran pojem. A ostaja eno bistev krščanstva. Mostovi v nebo in mostovi na zemlji, med ljudmi. Ne mi torej očitat, če skušam početi navidez nemogoče, z mislimi zgraditi mentalni most med avtorjema, ki sta na različnih bregovih. Posebej če pri tem nisem izumetničen, ampak izražam svoja prepričanja.

    • To si dobro povedal.

     Le kje je v tebi ta šibka točka, zaradi katere si socialist in ne kristjan?

     • Pavel, to je ta vaša značilna razdvojenost: v isti sapi, ko hvalite IFov komentar, pa njega osebno napadete, da ni kristjan!

      Ali se zavedate svoje predrzne nesramnosti in nadutosti, ko nekomu očitate, da ni kristjan?

      Zagotavljam vam, da so IFova stališča mnogo bolj krščanska od vaših. Že samo zaradi tega, ker si ne privošči izrekati nesramnih opazk o soljudeh, kot si privoščite vi.

     • Socialist veruje v socialno državo in državno lastništvo in v temelju krši prvo božjo zapoved.

     • 🙂 🙂 🙂
      Dobra šala, gospod Dare! Veste še kakšno?

      Mimogrede:
      Bog na žalost ni človekov hlapec. Je njegov Stvarnik.

    • Mostograditeljstvo so z neumnimi dejanji kontaminirali Peterle, Podobnik in Zagožen, JJ pa je nabijal obsedeno nalepke gor. Kasneje pa je z isto mafijo podmizne posle delal. Tako kot Rode, ki se je vtikal v izbiro izvajalca tunelov pri AC. Dvakrat ni rečeno, da je Rode JJ oficir za zveze pri F21.

  • If, kritika na tvoj dolgi komentar:

   Prva tretjina si začel odlično. Osrednji odstavek je tipično krščansko demokratsko jokanje nad komunističnim šolstvom, ki ga zaradi svoje socialističnosti niste bili zmožni šolstva premakniti iz komunizma, razen, da je dal Šturm dekret, da se obešanje slovenska zastava ob praznikih (to je edini domet desnice v zadnjih 3 desetletjih, kar je katastrofa!).

   Potem si šel braniti Pozniča katerega je treba gledati kot celoto, saj piše najslabše članke na Časniku, ki je predvsem zaradi njegovega sovražnega nabijanja (moj Bog, pa duhovnik, celo moralni teolog, še enkrat preberi prvi odstavek pri if), dokončno izgubil razumno mero in se približal nivoju janšističnih pogrošnih rumenih medijev).

   Na koncu pa si potrošniško družbo, ki je produkt socializma (socialne države), ki je podkupila množice, da neodgovorno zapravljajo dobrine na kapitalističnem trgu in globalizacije, zašel v čisto lažnjivo socialistično propagando.

 5. Težko bi se strinjal z avtorjevo trditvijo, da se med ateiste uvrščajo tudi ljudje, ki sicer verjamejo, da obstaja neka inteligenca, ki se lahko imenuje Bog, hkrati pa odklanjajo Boga kot osebno bitje. Bog je ljubezen, pravi Sveto pismo (in ne oseba).

  Po mojem mnenju je tu problematična tudi oznaka vere. Kar poznamo, to vemo, kar ne poznamo, a verjamemo, da obstaja, v to verujemo. Vera je v vsakem primeru nekaj, kar ne poznamo in za to nimamo dokazov. Tudi bi se težko strinjal s trditvijo, da v religiji dokazi niso pomembni. To navaja na misel, da je religija zgolj doktrinarna forma. Toda Sveto pismo spet lepo pravi: Za zdaj pa ostanejo vera, upanje in ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.

  • Gotovo to zgoraj citirano je malo nerodno ali teološko nevešče izražanje in konkretno ne gre za ateiste. Tudi sam nisem teološko izobražen, vsekakor pa se ob monoteističnih in politeističnih religijah in na drugi strani ateizmu pojavljajo tu bolj ali manj v vmesnem področju vsaj še deizem, panteizem, gnosticizem in agnosticizem.

   Vsekakor drži, kar je avtor poudaril, da ne obstaja samo cerkvena pobožnost na eni strani in bojeviti ateizem na drugi.

  • “Bog je ljubezen, pravi Sveto pismo (in ne oseba).”

   Katoliško in lahko zapišem tudi večinsko krščansko učenje, trdi, da je Bog oseba. Ima voljo kot lastnost osebe … se pogovarja z ljudmi … Ja in v prispodobi lahko rečemo, da je tudi Ljubezen.

   Pa brez zamere, gospod Tine. Tudi mene lahko popravljate, ko bom opisoval poezije … saj nisem pesnik.

 6. Avtor ni omenil ali morda tudi ni opazil, da imajo skrajneži na vsaki strani velike koristi od tako ozkega opisa antagonizma med dvema ideološkima sektama danes v Sloveniji, ki si Slovenijo skušata fevdalizirati, polastiti, pograbiti celo:
  ideološko in z zlorabo religije (jaz sem posestnik krščanstva vs. jaz sem posestnik vsega ateizma in ne krščanstva).

  Na drugi strani večina ni zmožna videti, da ta histerija, ki jo zganja ena ali druga stran proti svoji “sovražnici” in to zožanje barvnega spektra na rdeče-črno koristi tudi sovražnici. Torej z o ženskem večina normalnosti v Gaussovi krivulji močno izgublja, ekstra profite pa na račun večine vlečejo “desni” in predvsem “levi” psihopati.
  Iz te logike pravim, da v kleti sploh ne rabimo več Fritzla (komunista), ker nas že njegov pomočnik na “desni” tako zelo obvlada, da nihče ne more pobegniti iz slovenske socialistične kleti.

 7. Trdim, da je ateizem zlo in da ateisti pa niso zlo. Je tako težko razumeti, da moramo greh sovražiti, grešnika pa ljubiti? Ljubiti, ne posnemati!

  Sodbo, kateri ateist bo z nami v nebesih in kateri v peklu, pa izreče vsemogočni Bog.

  Če se osredotočimo na ateizem in to katerikoli ateizem in ne na človeka,ne more biti dobro. Ker iz dobrega nastane dobro in potem je popolnoma vseeno, ali verujemo v Boga ali smo ateisti.

  • Tvoj odgovor o ateizem mi je kot kristjanu še najbližji od vseh komentatorjev. A si ti katolik ali protestant?
   Vidim, da ima SDS največ častilcev med ateisti in zlorabljevalci krščanske vere.

   • Katolik. Čisti katolik. Sem do zrele vere prišel preko neslovenske duhovnosti. Slovenska se me ni dotaknila.

    • Katere neslovenske? Začutil sem, da določene odlomke SP dojemati zelo dobesedno, tako kot protestanti.
     Torej ste tudi spreobrnjenj? Tako kot jaz. In kot Zdravko (zgleda ga obvezno ime osebno pozna), zgleda se med seboj nekateri poznajo, ker si med sabo pomagajo. Če mi vi ne bi včasih krili hrbta, bi jaz znorel v tem enoumju. Hvala.

     • Ni pomembno, katere neslovenska, pomembno je, da je katoliška Cerkev na Slovenskem uničena, da so jo komunisti uničili. Nauk, ki ga uči, je zmaličen. Pomagajmo ji s svojim zgledom, prijaznim opozarjanjem!

   • Čeprav se ne strinjam, da je vsak ateizem zlo (kar Jovan zgoraj piše) . Ljudje različno spoznavamo. Marsikdo, ki se ima ideološko za kristjana, sploh nima nobene osebne vere. Veliko (ko neozdravljivo zbolijo) jih panično leta okrog vseh mogočih vračev in zganjajo obupno praznoverje.

    Marsikdo pa je Ateist samo zato, ker so številni verniki tako posesivni, zlorabljevalni in zlobni. In to bi se moral vsak kristjan vsak dan večkrat prestrašiti, narediti eksamen, pobrskati po svoji zanemarjeni vesti.

    • In to bi se moral vsak kristjan vsak dan večkrat prestrašiti, narediti eksamen, pobrskati po svoji zanemarjeni vesti.
     *****

     Dokler ne poskrbiš sam za čistost svoje vesti, ne podučuj in ne soli pameti drugim! Kdo si ti, da v tej sneri bereš levite drugim? Padel si na isto raven kot Janša! Ko berem tvoje, tudi na osebni ravni, obtoževanje komentatoejev, imam občutek, da je tvojavest še kako kosmata.

 8. Aldo Jovan: “V članku je polno natolcevanj in površnih, nesmiselnih trditev. .. … Sam se bom skušal omejiti na nekaj nesprejemljivih trditev.
  =========================

  Avtor ima težave že s terminologijo.

  Nesmiselne trditve je označil za nesprejemljive, v resnici pa so za njega nesprejemljive trditve nesmiselne.
  Torej, ko se avtorju nekaj zazdi za nesprejemljivo to označi za nesmiselno.

  Na kratko avtor pravi:
  “Ne sprejemam njegovo trditev in jo zato označim za nesmiselno”

  • Ko ti že logika tako dobro laufa:
   Poznič z ateizmom ne napada samo Kučana, ampak tudi Janšo in Rikija, ki ste ateisti in po njegovem častite in verujete v zlo.

   Kaj pa o tem pravi tvoja logika?

 9. Avtro kritizira Pozničev članek “Ateizem je zlo”
  Zanimivo je videti kako je pavel komentiral Pozničev članek:

  pavel: “Dober članek. Z vsem se strinjam, razen s predzadnjim odstavkom, ki ga avtor kar od nekje pobere ali pa ne pozna kapitalizma, kar je, značilno za skoraj vso birokratsko in socialistično duhovščino v Sloveniji.”

  • Če bi bil pozoren, bi opazil, da se pavel večkrat tako odzove na članek. Najprej ga pohvali, potem pa njegove dele raztrga. In kot končen rezultat, večkrat tudi s ponovljenimi komentarji, izrazi nejevoljo nad člankom in končno še nad avtorjem samim.

   Težko je to razložiti drugače kot človeka, ki pozna svoje šibke plati, svoje nagnenje k negativizmu in pretirani kritičnosti, vse do kritikastrstva in želi to obvladovati. Se najprej trudi v sočloveku in njegovih mislih najti in priznati dobro ( k čemer ga poziva tudi njegova vera), ampak ga potem vsaj v forumskem komentiranju zmeraj znova odnese in postane stari popadljivi pavel. Bolje Savel.

   Večna borba med Savlom in Pavlom v sebi. Verjetno si ni slučajno in to precej pretenciozno izbral svojega forumskega imena.

   • Zakaj ni hej? A si kdaj JJ nasprotoval? Direktno nikoli. Čeprav si vsebinsko bogato pisal glede histerije do migrantov, sigurno veš, da je JJ glavni vodja tega. Črnčec in ostali lahko predlagajo.

    To je tako kot v času komunizma, ko komunisti niso verjeli, da za zlom stojita sam Stalin ali sam Tito in da je prišlo do neke napake v sistemu odločanja za katero Vodja ne ve.

    • Saj ga ti dovolj divje napadaš, se ti ne zdi? Zakaj bi ga potem moral še jaz?

     Pa Mladina ga obsedeno napada že desetletja. In njih 571 in še več kolegov. Večina tega stanu v državi, torej. In premočne komunistične in udbovske strukture iz preteklosti ( ki ga nam vsaj delno krojijo sedanjost; kot lobisti in ozadja predvsem) ga imajo očitno v želodcu in kot sovražnika št.1. Tožilstvo in večina sodišč ga tudi ne marajo in mu vsaj nekateri krivično sodijo. Do te mere, da nekateri postanejo karikatura sodne veje oblasti.

     A zdaj bi mu moral pa še jaz soditi? Zakaj le? Saj povem, kadar se ne strinjam. Priznam, z nekaj več zadržanosti kot bi, če tistega prej napisanega ne bi bilo. Nobenih računic osebnih koristi ni pri tem.

     Tak sem jaz, tebi prepuščam, da pišeš, kakor hočeš, ne da bi se vtikal v tvoje napade na osamosvojitelje in demosovce, čeprav pa mojem očitno pretiravaš in vsaj delno zmotno vrednotiš.

     • Spet se izgovarjaš. Pohleven si mafiji.

      Pa kaj če ga konkurenca napada, dostikrat nerealno. Nismo navajeni trga in se na konkurenco zapiramo kot školjka v patološke fevde.

      Včeraj mi je pravil nek 20 letni (Demos, ne komunist!) fant, ki dela intervjuje za 25 letnico Demosa: ista vprašanja.

      Kučan se ni vtikal v vsebino pri avtoriaziciji, še manj novinarska vprašanja popravljal. Mali Napoleoni komunistični pa! . Mali Podobnik je celo stran zbrisal. Janša pa mu sploh ni dal intervjuja, ker ga da samo svojim SDS novinarjem, za SDS publikacijo o Demosu (Lažgoše 2.0).

      Tu se vidi stopnja mafioznosti, kako posegajo v novinarsko delo.

      Kar sem jaz intervjujev naredil, sem imel SDS, vsa vprašanja bi tip zbrisal. On bi pel samo svoje epopeje kot Radovan Karadžić.

     • Eh, Pavel, od kod v vas tolikšna nestrpnost do soljudi?

      IF vam je pošteno razložil svoja stališča, pa ste ga nemudoma obtožili, da je pohleven do mafije!? Od kod vam to?

      Ali pa se mu hočete maščevati, ker je razkrinkal vašo notranjo razklanost pri komentiranju 😉

     • Eh, Vanja odkod vaša nestrpnost in SDS tipična nestrpnost do soljudi.

      Kar sem mu očital, je to, da je cel roman napisal dobrih komentarjev proti Janševi človekomrzni politiki, a niti enkrat ni jasno povedal, da je glavni krivec JJ. Potem se je izgovarjal na mene in komuniste (s katerimi je zmenjen, da ga čim bolj blesavo napadajo, čim bolj iracionalno, da po pavlovem refleksu večini navijačem slina preplavi možgane od sovraštva). Tako naredi, da je nedotakljiv za realno kritiko.

      Odkod v meni nestrpnost: odtod kot vam, živel sem v komunistični diktaturi, kjer je bila kritika prepovedana. Učili so nas izkrivljenega pogleda, pasje vdanosti v Vodjo, olepšavanje realnosti, k analiziranje besa na notranje sovražnike, strah, upognjenost itd. Janšisti se do pikice isto obnašajo, kot da so kloni komunistov, del Novega razreda, transformirane mafije, ki nam fevdalno gospodujejo.

     • V redu, Pavel,
      saj ne oporekam vašim individualnim občutkom, da ne marate stranke SDS in ne prenašate Janeza Janše.

      Toda vi jemljete svoja osebna občutja in spoznanja kot poslanstvo. Zato se trudite enak odpor do stranke SDS in Janeza Janše, kot ga občutite sami, vzbuditi še v vsakomur, ki se sreča z vašimi protiesdees komentarji.

      Vaša protiesdeesovska oznanjevalna prizadevnost spominja na oznanjevalno prizadevnost Jehovovih prič 🙂

     • Močno dežuje. Kdaj bomo začeli čolne nositi na vrh gore?

      Jaz sem sam. Vi ste sekta. Jehovci so sekta, kateri se posmehuje 90% Slovencev. Upravičeno, ker imajo absolutno ničlo samokritičnosti.

     • Vanja, veliko odvetniške zvitosti in manipulativnosti začutim v vašem tekstu. Jaz vam sporočam primerjave, opažanja, dokaze. Vi meni skočite zdravorazumske fante v zblojene občutke jehovstva. A kdo je v Sloveniji 10 % zblojena sekta, ki je ugrabila tudi normalen pogled na Kristusa?
      A še spet ne sme o tem govoriti? Bo spet kakšna naduta eminenca zviška in z nadutim gnusom pogledala na razmišljujočega človeka.

      Hlapec ali suženj je ista stran kovanca (zveriženega, pokvarjenega človeka) kot Gospodovalec, fevdalec, sužnjelastnik.

   • No, to si točno preštudiral moj karakter. Sam ali v generalštabu?

    Članek Pozniča mi je bil takrat #e najbolj normalen od njegovih. Sploh ker je uporabil mojo domislico v forumih, da ateisti verujejo, da Boga ni.

    Kasneje je moj starejši prijatelj z menoj debatirali o tem mojem komentarju in o spornem članku. Ker se on s to filozofijo religije večino časa ukvarja, sem z lahkoto sprejel njegov bolj strpen pogled na ateizem. Moram priznati, da mi je janšistična histerija zadnjih 10 let kar večinsko pod kožo zlezla. Včeraj sem srečal svoje jezuitske prijatelje in sem deloma dojel kako me je ta histerija pokvarila.

   • Sem se prisrčno nasmejal tako dobremu psihološkemu profilu moje osebe. A ste strokovnjaka fejst plačali?zasluži si.

    • Čemu to služi? Podcenjevanje, poniževanje človeka? Češ, da ne znam sam razmišljat. Še zadnjič, ne hodim na generalštabe. Če boš še konfabuliral na tak način, potem te bom prisiljen ignorirat.

     • Ti pa res nisi zmožen pohvale in heca sprejeti. Čista pohvala!

      Kaj pomeni konfabulacija (jaz se nisem na medicino vpisal in ne znam biti pameten s tujkami in tudi podpis imam čitljiv 😉 )?

      Če te bo kolektiv prisili, da me ignoriraš, boš pač to za “višje” cilje naredil, ne išči izgovorov.

 10. Sem prebral še drugo polovico članka. Žal.
  Totalni pamflet. Pa kdo je ta Jovan? O veri nima pojma. O teologiji tudi ne.
  Razlage z “agresivnost znotraj vrste” pa je navadno versko šarlatanstvo.
  In ta bi rad ugovarjal nekemu moralnemu teologu?
  Potem ko iz vere naredi neke rodovne, plemenske, navade?!
  Butale.

  • A je res treba na tak način? Kaj ste vsi spet tako popadljivi. Vreme, približevanje frontalnega vala? Avtor je ugleden psihiater, mislim da je v glavnem delal v Begunjah in simpatičen človek.

   • Vidiš kako jaz prepoznam SDS klon. Ponižno priznavam, da sem bil tudi sam nekoč tak. Sedaj se tega skušam otresti na ravno tak strasten in slep način: da jim njihove bogove slačim v malike in dokazuje, da je cesar nag (komunist, socialist, fevdalec).

    Sem edini desničar, ki kritizira JJ v 26 letih, ker nočem še dodatnih takih 26 let bede.

   • Psihiater. Točno to kar bi večini tu koristilo. Morda bi večini bolj koristil izganjalec hudega duha malikovanja?

    If, si ti končal medicinski faks?

    • Poleg tega,da si v stalnem konfliktu z nekaterimi pisci na tem forumu,si tudi zelo firbčen,Pavel!

     • Radovednost je zame pozitivna lastnost.
      Konfliktnost v normalni družbi je slaba lastnost. V bolni družbi, kjer imamo levi in desni Gleichschaltung, pa je nujna za duševno zdravje, zdravo hrbtenico in duh svobode.

    • Psihiater. Točno to kar bi večini tu koristilo.
     ***

     Pavel, najprej pometi pred svojim pragom !
     Ti si prvi potreben tistega, ki g priporočaš drugim!

  • Pa zakaj ti Pozniča tako slepo braniš? Si tudi ti Opus Dei? A je tam tako, da predpostavljenega ne smeš kritizirati ali opozoriti in ga samo po božje častiti?

   A Poznič je moralni teolog? To me je pa kar zabolelo. Kam gre naša Cerkev s podeljevanjem takih činov. A v Sloveniji ni nobenega moralnega teologa, da ga mora laik ustavljati? Ali tudi cerkev proizvaja tak zanič kader? Štanca FDV diplome in doktorate…

    • Ne bi rad prehitro sodil, a en vzorec vidim in le ta je v Sloveniji, v Cerkvi in na Časniku viden. Izrazito škodljivo. Nadutost.

     • Isti ptiči skupaj letajo. Jabolko ne pade daleč od jablane. Vsaka skupnost daje poudarek nekaterim vrednotam. Zasleduje neke cilje. Sočutja, humorja, sproščenosti nisem ravno zaznal. Predvsem načela, ideologija Uber alles, doktrino, vzvišenost, nadčloveka, ošabnost,videz,šminkiranje,čast,nepristnost,brezmadežnost,popolnost,idealnost.

 11. Pavel ugotavlja,citiram:

  “Zakaj ima nekdo motiv JJ vseskozi braniti pred vsako še tako upravičeno kritiko?
  Zakaj ljudje razmišljajo kot kloni, potem pa so užaljeni, če ta kalup nekdo opazi in poimenuje?”

  In nadaljuje,citiram:

  “Kasneje je moj starejši prijatelj z menoj debatirali o tem mojem komentarju in o spornem članku. Ker se on s to filozofijo religije večino časa ukvarja, sem z lahkoto sprejel njegov bolj strpen pogled na ateizem. Moram priznati, da mi je janšistična histerija zadnjih 10 let kar večinsko pod kožo zlezla. Včeraj sem srečal svoje jezuitske prijatelje in sem deloma dojel kako me je ta histerija pokvarila.”

  Vprašam te Pavel,kaj si hotel povedati v drugem navedku,ali morda to,da ti jezuiti stoje trdo ob strani in so ti odprli oči v tvoji “rigoroznosti”,ali morda v njihovi družbi spoznavaš svojo zablodo,biti,ali ne biti,kar je tvoje vprašanje samemu sebi,izgleda da je tvoje notorično preganjanje janše doseglo svoj vrh,ki ti vsj izgleda tako,ne sede oziroma ti je postalo že odveč! Morda si že naveličan vsega,tudi samega sebe,ali slutiš,da le ni dobro iskati v prijatelju in bratu po Bogu svojega sovražnika!

  • Že 15 let me ne spremlja noben jezuit.
   Tudi noben ne ve za moje komentiranje tu na Časniku.
   Sem pa govoril o tem kratko kako je imel Rodetov Opus Dei lobi že vse nastavljene svoje kadre. In da jim je par jezuitov to preprečilo.
   Glede na to, da sem jaz šel v smer Mića Mrkaića kot samotni katoliški jezdec, sem pogrešal pri jezuitih in njihovem laičnem gibanju enega od 1.000, a ga nisem našel. Od tam poznam Milko in večino, ki niso nikoli marali JJ in so šli raje v NSI. Jaz pa sem raje lokalno liberalno stranko takrat postavljal. V Demosovih vodah do 42 leta nisem bil, pa še sedaj sem toliko, da kvote zapolnijo, ker noče iti nihče več na listo. Noben pameten ne gre danes več v politiko. Samo še džihad kanonfuter gre.

   • Oprostite, Pavel,
    ali vaše besede: “V Demosovih vodah do 42 leta nisem bil, pa še sedaj sem toliko, da kvote zapolnijo, ker noče iti nihče več na listo,” pomenijo, da vendarle aktivno sodelujete v politiki na lokalnem nivoju? Če to drži, ali nam lahko zaupate za katero stranko lobirate?

    Če je res, da ste aktivno soudeleženi v politiki, potem je tudi razumljivo, da vas lasten politični angažma žene v vaših komentatorskih napadih na konkurenčno stranko 🙂

    • Sem samo na 17.mestu na spisku. V nobeni stvari se nismo posvetovali in o nobeni stvari nisem odločal. Odloča tako ves čas že 25 let isti Demosovec in nimam nobenih informacij kaj se na lokalnem nivoju dogaja. Že 2 leti razmišljam, da se izpišem, ravno zaradi takih ljudi kot si ti. Notri so me povabili, da sem potegnil še svojo ženo, da so z njo zapolnili ženske kvote. Vse “desne” stranke malikujejo demokracijo, a vedno samo en ali dva odločajo, ostale imajo vse za koristne bedake.

     Koristni bedak sem bil. Za nobenega ne delam, kar mi pa tako ne verjamete.

     • Ajej, Pavel,
      da bi se vi zaradi mene, ki nisem član nobene stranke in na vseh nivojih politike v državi participiram samo kot navaden volilni upravičenec, umaknili iz politike???

      Naredite kakor hočete, a vedite, da z menoj kot volivcem to ne bo imelo nobene zveze – kakor ste sami prijahali v politiko, pa še odjahajte. Se bo že našel kdo, ki bo stopil na vaše mesto 🙂

     • Spreobračate: ne iščem krivca ali alibija za moje odločitve, samo zaradi takšnih ljudi, ki črno belo gledajo in ker dejansko ne morem participacije, saj fevdalci omejijo informacije, ne razpravljajo, ne iščejo pomoči v razmišljanju, ampak te uporabijo za mrtvo dušo na spisku par mesecev pred lokalnimi volitvami in potem 4 leta nič. V bistvu pa je vse politika in korupcija enega človeka, morda na državni ravni enega + 5 dvorjanov.

      Demos in vse “desne” stranke so totalna polomija. S tem, da so “leve” čisto lutkovno gledališče tavelike mafije in tavelikih komunistov.

  • ” Vprašam te Pavel,kaj si hotel povedati v drugem navedku,ali morda to,da ti jezuiti stoje trdo ob strani in so ti odprli oči v tvoji “rigoroznosti”,ali morda v njihovi družbi spoznavaš svojo zablodo,biti,ali ne biti,kar je tvoje vprašanje samemu sebi,izgleda da je tvoje notorično preganjanje janše doseglo svoj vrh,ki ti vsj izgleda tako,ne sede oziroma ti je postalo že odveč! Morda si že naveličan vsega,tudi samega sebe,ali slutiš,da le ni dobro iskati v prijatelju in bratu po Bogu svojega sovražnika!”

   Nihče ne stoji za menoj, zviti hudičev odvetnik. Včasih sem JJ verjel, strasten kot sem. Ob včerajšnjem branju ignacijevih bistvenih odlomkov in stavkov pa sem videl, da me je strast, pohlep, moč v tej Rodetovi (zelo pozitiven se mi je prvo leto zdel v jasnem in odličnem govorjenju) in JJ smeri (ko je imel Mrkaića). Sedaj se sprašujem kaj je naredil Štihu in Hojsu, da sta postala tako slepa džihadista.

   • pavel: “… Včasih sem JJ verjel, strasten kot sem …”
    ======================

    Strast kot opravičilo za pretekle neumnosti, strast kot opravičilo za sedanje neumnosti:
    Kriva je strast ne jaz.
    Kriva je moja strast ne jaz.
    Strast je njegova, pamet je moja
    Kje se nahaja strast, kje se nahajam jaz?
    Kaj je strast, kaj sem jaz?
    Strast je nekaj kar nisem jaz?
    Strast je strast, jaz sem jaz

    • Strast je del mojega karakterja, ki ji je moja osebnost dovolila, da me pelje. Dovolim si delati napake, se motiti. Za razliko od sekte nezmotljivih, ki se je ne sme kritizirati. Kar bo kmalu v ustavo zapisano, da je smrtni greh kritizirati nebeško sekto in nebeškega Firerja.

     • pavel: “… Za razliko od sekte nezmotljivih, ki se je ne sme kritizirati.”
      ====================

      V pavlovem terminu Firer (z veliko začetnico) ni nobene “kritike nezmotljivih” pač pa gre za žaljenje pavlovih nasprotnikov.
      In ko mu ti nasprotniki odgovorijo ali celo želijo od pavla naj argumentira žaljivke jih pavel nestrpno, užaljeno, sovražno in po kalimerovsko zavrne rekoč, da se jih ne sme kritizirat češ, da bo kmalu v ustavo zapisano, da je smrtni greh kritizirati nebeško sekto in nebeškega Firerja.

      Žaljenje, po pavlovo kritika je enosmerni proces, ki naj bi po pavlovo vedno potekal samo od pavla do njegovih nasprotnikov in nikoli obratno …

      … kar bi si pavel verjetno želel, da bi bilo zapisano v Ustavo.

  • Jezuit, ki mi je v startu največ dal s svojo iskrenostjo in bil par let moj duhovni oče in me je tudi poročil, vidim na FB, da z lahkoto pada na večino JJ propagandnih trikov, mi je v zadnjih 5 letih zgubil večino priljubljenosti. Sploh, ko je parkrat citiral Naomi Klein.

   Včeraj sem se srečal s kasnejšima mojima duhovnima očetoma, ki sta bila bolj zmerna in modra in nikoli politična. Premalo se vidim z njimi, da bi kar izstrelil, kako oni gledajo ekonomijo in papeževe zgrešene poglede na področju gospodarstva.

 12. Pavel : Potem se je izgovarjal na mene in komuniste (s katerimi je zmenjen, da ga čim bolj blesavo napadajo,
  ***

  Po pavlovi logiki, se je janša zmenil s komunisti, da ga lažno obsodijo in ga zaprejo na Dob ! S komunisti se je zudi zmenil, da šikanirajo in pljuvajo njegove otroke in njegovo ženo !
  Ob tem se sprašujem o zdravju omenjene osebe!

 13. pavel bo skupaj s pomočjo slovenske levice in agresije dosegel, da bodo morali člani stranke SDS okoli hoditi z rumeno židovsko zvezdo pripeto na oblačilih.

  • Kalimero style. Jaz s komunisti ne sodelujem, ne delim vladanja, ne pošljem podmizno, nimam aparata in se ne obnašam tako kot komunist kot ti.

 14. pavel
  26.4.2016
  23:08

  Vanja, veliko odvetniške zvitosti in manipulativnosti začutim v vašem tekstu. Jaz vam sporočam primerjave, opažanja, dokaze.
  *****

  Kakšne dokaze ?
  Obtožuješ, podtikaš, blatiš brez dokazov!
  Na prošnje za dokaze svojih trditev sploh ne odgovarjaš!
  Tiste fevde si izustil le po več prošnjah in opozorilih.
  konkretneih dokazov za te tdritve pa spet ni!

 15. Sam sem odločno na Pozničevi strani. Dovolj je, da primerjamo imeni svetovnih nazorov: teizem in ateizem. Jasno je, da je bil teizem prej. Povsem jasno je tudi, da se ateizem ni razvil iz dobronamernosti, ampak iz sovraštva. Dokaz je v tem, da gre za umetni in ne naravni antipod. Naravni antipod vere je nevera, ne pa ateizem. Ateizem je ozaveščena nevera, ki ima za cilj uničenje vere. Članek, kot je ta od Alda Jovana, je prefinjen diplomatski izdelek, ki naivne ljudi hitro prepriča. Prava narava ateizma pa se kaže v obnašanju in totalni nestrpnosti ektremistov, kot so Makarovičeva, Žižek, Hanžek … Ateizem je zlo, ker drugega ne more biti. Vse, kar je dobro, je v milijon odtenkih zapisano v Svetem pismu.

 16. Odločno sem na Pozničevi strani. Dovolj je, da primerjamo imeni svetovnih nazorov: teizem in ateizem. Jasno je, da je bil teizem prej. Povsem jasno je tudi, da se ateizem ni razvil iz dobronamernosti, ampak iz sovraštva. Dokaz je v tem, da gre za umetni in ne naravni antipod. Naravni antipod vere je nevera, ne pa ateizem. Ateizem je ozaveščena nevera, ki ima za cilj uničenje vere. Članek, kot je ta od Alda Jovana, je prefinjen diplomatski izdelek, ki naivne ljudi hitro prepriča. Prava narava ateizma pa se kaže v obnašanju in totalni nestrpnosti ektremistov, kot so Makarovičeva, Žižek, Hanžek … Ateizem je zlo, ker drugega ne more biti. Vse, kar je dobro, je v milijon odtenkih zapisano v Svetem pismu.

  • Veliko ateistov je postalo zato, ker so zlorabljevalci vero zlorabljali. V stilu krščanskega Fritzla.

   Vera je dar. Človek jo lahko sprejme samo v svobodi. Vsiljena vera, je indoktrinacija.

   Papež je ravno danes rekel, da je naloga duhovnikov služenje laikom. Do sedaj pa se je dogajalo, da so duhovniki gospodovali laikom.

   Mislim, da Pozničeva duhovniška vloga odbija ljudi iz krščanstva. Dela iz njih ateiste. Privlači pa zlorabljene hlapce.

 17. pavel: “Poznič z ateizmom ne napada samo Kučana, ampak tudi Janšo in Rikija, ki ste ateisti in po njegovem častite in verujete v zlo.”
  ========================

  Itak sem na teh straneh že večkrat napisal, da nisem ateist, enako tudi, da nisem vernik katoličan.

  Ampak neverodostojni pavel se na to ne ozira.
  pavel je izgubil vero. (za njega je vera mučenje)
  pavel ni dostojen.
  Kdor nima vere in dostojnosti je neverodostojen.
  pavel je neverodostojen.

  Drugo:
  Na teh straneh sem napisal in za tem stojim še danes:
  Ateist je samo tisti, ki se za ateista proglaša!!!
  Ateist je samo tisti, ki samega sebe razglaša za ateista!!!
  To dvoje zgoraj spada pod osebno svobodo odločitve in ne pod diktaturo pavlove prisile drugega.

  Tretje:
  Pisec članka pravi:
  “Pri tem, od totalitarne komunistične oblasti deklariranem »ateizmu«, kot sestavnem stanju ″komunistične utopije″, ni šlo za ateizem, kot ga je razumel in ga še danes razume evropski, pa tudi slovenski človek. Šlo je za veri sovražni, agresivni, ideološki, »proti-teizem«, za prepoved in zatiranje religijskih (verskih) opredelitev posameznikov in skupnosti. Še posebno za zatiranje pripadajoče religijske institucije (Cerkve).”
  ==================

  Gre za piščevo relativiziranje ateizma, češ komunistične družbe niso bile produkt ateizma.
  Niso bili vsi ateisti komunisti, so pa bili skoraj vsi vodilni komunisti ateisti in se s tem celo hvalili. Ti vodilni, ki so povzročili diktaturo ene stranke. Komunistične družbe so tesno povezane z ateizmom. Komunistom je Cerkev sovražnik in vernik razredni sovražnik: “Vera je opij za ljudstvo”.

  Nevernik => ni ateist
  Ateist => tisti ki sebe označuje, proglaša za ateista
  Antifašist => tisti ki sebe označuje, proglaša za antifašista

  Podobno kot antifašist sovraži fašizem, tako tudi ateist sovraži, prezira vse v zvezi z vero Cerkvijo, skratka, ni ravnodušen do drugih (vernikov).

  Nisem še slišal, da bi se ljudje, ki ne marajo kolesarjenja npr. proglašali za antibicikliste.
  Ljudje, ki ne marajo kolesarjev in kolesarjenja je med avtomobilisti precej, nekateri so celo sovražni do njih vendar nihče tako zelo, da bi sebe poimenoval za antikolesarja.
  Ateistom je zelo pomembno, da se identificirajo v svojem odklonilnem stališču.

  • riki, tole pa ne pije čisto vode. (ni tako hudo kot pozničev “članek”, ampak vseeno .. zanimivo se kaže kaj vse želite pripisati tem grozljivim ateistom)

   ateizem je po definiciji najprej odsotnost verjetja v obstoj bogov.
   zato ker imamo ljudje radi predalčkanje – se je včasih treba označiti kot ateista, ko nas nekdo sili naj se izjasnimo katere vere smo. večina ateistov pa se večino svojega časa ne ukvarja s tem, da so ateisti (v nasprotju z verniki, ki dobršen del svojega časa namenjajo veri)

   tole naprimer pa sploh ne drži.:
   “…ateist sovraži, prezira vse v zvezi z vero Cerkvijo, skratka, ni ravnodušen do drugih (vernikov).”
   večina je, ravno nasprotno, popolnoma ravnodušna.
   res pa je obratno – verniki pa niste ravnodušni do atreistov. kar je izvrstno pokazal poznič. in navdušeni komentarji pod njegovim člankom. in po temle…

   kot je ponavadi pri ljudeh, ne gre, pomojem, za neko golo sovraštvo, temveč preprosto za nepoznavanje in nerazumevanje.

   • Gospod, ki imate ime, to je vaša definicija ateizma. Nimate pravice vsakomur, ki reče ateizem, vsiljevati vaše definicije. Sprejmite drugačnost.

Comments are closed.