10 neresnic in zavajanj o Družinskem zakoniku

17

Avtor: bloger Doctor X.

1. Zavajanje: Družinski zakonik (DZ) ne omogoča posvojitev otrok v homoseksualne ali lezbične skupnosti.
Res je, da istospolni osebi otroka ne bi mogli posvojiti skupaj (1.  odst. 217. čl). Vendar pa Družinski zakonik omogoča, da posvojen otrok vseeno pristane v istospolni skupnosti. Lahko ga namreč najprej posvoji ena oseba kot posameznik (če ni v istospolni zvezi ali če to prikrije; glej 3. odst. 217. čl.) kasneje (ko oblikuje ali razkrije istospolno skupnost) pa istega otroka posvoji še njen partner ali partnerica (glej 2. odst. 217. čl).

2. Zavajanje: Definicija družine je vključujoča.
Definicija družine ni vključujoča. Družinski zakonik iz pojma družine po eni strani izključuje starše, ki iz kakršnikoli razlogov s svojim otrokom ne živijo pod isto streho. Po drugi strani pa rekombinirane družine, v katerih skupaj bivajo eden od staršev s svojimi otroki ter novim partnerjem, ki ni otrokov starš, pojmuje kot enostarševske
družine. Novi partner starša z otrokom, četudi z njima živi, v normalnih okoliščinah namreč do otroka nima nobene pravice ali obveznosti. S takšno definicijo je otroku odvzet biološki starš, ki ne živi z njim, partner njegovega starša pa mu ni dan, čeprav živijo skupaj.

3. Neresnica: Družinski zakonik nikomur ničesar ne jemlje in krepi odgovorno starševstvo.
To ni res. Družinski zakonik institutu zakonske zveze na normativni ravni jemlje njegovo v veljavnem pravnem redu bistveno poslanstvo, t.j. odprtost za rojstvo otrok in usmerjenost v zasnovanje družine. Izenačuje pomen mame in očeta za rojstvo, razvoj in vzgojo otrok s pomenom dveh „mater“ ali dveh „očetov“, s čimer zanika, da je prav v sožitju različnosti obeh spolov prokreativni in s tem ohranitveni potencial vsake družbe in države. S tem Družinski zakonik ne izenačuje homoseksualnih skupnosti z zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnostjo, ampak obratno – zakonsko zvezo in zunajzakonsko skupnost s homoseksualnimi skupnostmi. V paradigmi, kjer sta zakonska zveza in zunajzakonska skupnost pojmovani kot individualizirano heteroseksualno medsebojno razmerje, torej enako kot istospolna partnerstva, odrasli lahko svobodno oblikujejo in razdirajo partnerstva, od otrok pa se pričakuje, da se temu prilagajajo. Tak pristop ne krepi ampak ruši odgovorno starševstvo.

4. Neresnica: Družinski zakonik samo daje in zato v ničemer ne more biti problematičen.
Družinski zakonik daje, česar ne bi smel, ne daje pa tega, kar bi moral. Tako npr. partnerjema v istospolni skupnosti daje pravico, da svobodno odločata o rojstvu otrok, čeprav te svobode tudi povsem zdrava sama nista sposobna izvršiti brez pomoči tretjega. Po drugi strani pa v ničemer ne širi obsega konkretnih pravic otrok glede na obliko družine, v kateri živijo, prav tako tudi ne pravic in obveznosti staršev ali odraslih oseb, ki živijo z otrokom, pa niso njegovi biološki starši. Omenjeno dejstvo je problem, saj bi v primeru uveljavitve Družinski zakonik partner otrokovega starša, ki živi z otrokom, v odnosu do otroka ostal tako rekoč tujec, čeprav sta pravo oba člana iste družine. Do njega namreč ne bi imel praktično nobenih pravic in obveznosti, razen da otroka preživlja v primeru, da njegova oče in mati tega ne zmoreta. Vendar pa takšno stanje ni tako velik problem z vidika maloštevilnih otrok v istospolnih skupnostih, ampak z vidika več deset tisočih otrok, ki odraščajo v t.i. reorganiziranih oz. rekombiniranih družinah.

5. Zavajanje: Družinski zakonik je kompromis.
Prejšnja vlada in državni zbor sta Družinski zakonik sama oklicala za „kompromis“, čeprav ni bilo nobenih pogajanj ali usklajevanj v smeri dosege širšega soglasja o besedilu zakona. Obenem tudi ne predstavlja bistvene spremembe prvotnega Družinski zakonik, ampak po eni strani skuša ustvariti le videz večje družbene sprejemljivosti, po drugi strani pa zagotoviti pravno podlago za posredno dosego popolnoma enakih pravnih posledic, kot jih je vsebovalo prvotno besedilo predloga. Predlagatelj tako splošnega dela obrazložitve Družinski zakonik sploh ni spreminjal ali dopolnjeval.

6. Zavajanje: Družinski zakonik odpravlja obstoječo diskriminacijo in neskladnost s človekovimi pravicami.
Družinski zakonik je nastal je ob vsiljeni predpostavki, da je sedanja ureditev na splošno neustavna, češ da predstavlja diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti in da krši človekove pravice. To je ustavno sodišče s svojo odločbo z dne 8.12.2011 prepričljivo ovrglo. Sklenitev zakonske zveze ali oblikovanje zunajzakonski skupnosti nikakor ni pogojeno z osebno okoliščino heteroseksualne spolne usmerjenosti, ampak z dejstvom, da gre za dve osebi različnega spola, registracija istospolnega partnerstva pa z dejstvom, da gre za dve osebi istega spola. Takšna je ureditev je npr. v Švici in ZRN, kjer je ureditev ustavno sodišče že večkrat razglasilo za nedisrkriminatorno in
skladno z ustavo.

7. Zavajanje: Družinski zakonik ne omogoča porok istospolnih parov
Družinski zakonik sicer pozna štiri pravne izraze za življenjske skupnosti dveh oseb, ki pa se v smislu pravnih posledic neposredno ali posredno vsi referirajo na zakonsko zvezo; zunajzakonska skupnost in sklenjena partnerska skupnost neposredno, zunajpartnerska skupnost pa posredno preko reference na zunajzakonsko zvezo. Pri tem pa niti en področni zakon ne omenja nobene od dveh oblik istospolnih partnerstev, ki jih uvaja Družinski zakonik. Predpostavka torej je, da je v pravnem redu med zakonsko zvezo in istospolno partnersko skupnostjo enačaj. Zato je trditev, da Družinski zakonik ne omogoča istospolnih porok zavajajoča; omogoča jih, le poimenuje jih drugače.

8. Zavajanje: Glas proti na referendumu je glas proti pozitivnim rešitvam, ki jih Družinski zakonik prinaša.
Z zavrnitvijo Družinskega zakonika na referendumu lahko do sodobne  ureditve družinskih razmerji pridemo istočasno ali celo prej, kot če bo Družinski zakonik sprejet. Četudi Družinski zakonik na referendumu ne bo zavrnjen, bo namreč lahko začel veljati šele eno leto po uveljavitvi. To pomeni, da je prav z zavrnitvijo Družinski zakonik in z ustreznimi popravki mogoče priti do vseh dobrih rešitev, ki jih zakonik ponuja, istočasno ali celo prej, kot če bo na referendumu potrjen. Glas ZA je torej glas za to, da se Družinski zakonik še več kot eno leto v praksi ne bo uporabljal, glas PROTI pa odpira možnost, da do rešitev pridemo prej. To je tudi eno od sporočil odločbe ustavnega sodišča.

9. Neresnica: Družinski zakonik sledi pravicam in najboljši koristi otroka.
Družinski zakonik ne sledi najboljši koristi otroka. Iz pojma ravnanje v otrokovo korist celo izključuje preudarek, da mora takšno ravnaje sprejemati in odobravati tudi širše okolje. Razlog je seveda v tem, da koristi otrok podreja samouresničitvi odraslih. S tem na normativni ravni zvišuje tveganja, da bi odrasli v prihodnje svojo svobodno voljo v še večji meri uveljavljali na račun otrokovih koristi. S tem Družinski zakonik prezre dejstvo, da predmet varstva v družinskih razmerjih v prvi vrsti niso odrasli, pač pa otroci. Lahko vzamemo primer otroka, ki živi z dvema očetoma ali mamama. Morda funkcionirajo kot družina, toda kdo bo prevzel odgovornost za odgovor na otrokovo
vprašanje, kje in kdo je njegova mama oz. oče. Kako se bo otrok soočal s problemom identitete? Ali oz. kako bodo v njegovo življenje vstopili biološki starši?

10. Zavajanje: Družinski zakonik sledi spremenjenim vrednotam v družbi.
Res je, da se vrednote v družbi spreminjajo, vendar Družinski zakonik temu ne sledi, ampak spremembo vrednot skuša spodbujati, in to v smer afirmacije interesov gejev in lezbijk na račun vrednot družne ter koristi otrok. To potrjuje tudi način nastanka Družinski zakonik; takrat vladajoča koalicija se je o vsebini usklajevala predvsem z
organizacijami homoseksualnih aktivistov, njihov angažma za podporo Družinski zakonik in interesov istospolno usmerjenih pa je tudi izdatno finančno podpirala.

 

17 KOMENTARJI

 1. Z napisanim se popolnoma strinjam. Če se ustavim samo ob tretji točki, ki pravi:
  3. Neresnica:Družinski zakonik nikomur ničesar ne jemlje.
  To me spominja na to, kot če bi rekli, da izenačimo vodo z vinom. Vinu ničesar ne bomo vzeli, samo vodo bomo proglasili za vino, jo prodajali v lepih steklenicah in po ceni vina. Me zanima, če bi se tisti, ki se trudijo s pridelavo grozdja, izdelavo vina in ljubitelji dobre kapljice strinjali?

 2. Joj, da kdo zmore skracati toliko besed in zgrešiti v vsaki točki, je pa dosežek.

  “Vendar pa Družinski zakonik omogoča, da posvojen otrok vseeno pristane v istospolni skupnosti. Lahko ga namreč najprej posvoji ena oseba kot posameznik (če ni v istospolni zvezi ali če to prikrije; glej 3. odst. 217. čl.) kasneje (ko oblikuje ali razkrije istospolno skupnost) pa istega otroka posvoji še njen partner ali partnerica (glej 2. odst. 217. čl).”

  kar omogoča že veljavni zakon iz leta 1975. Sklep: Dzak ne spreminja tukaj ničesar. Mimogrede: tudi po zakonu iz 1975 posamezniku ni potrebno “prikrivati” spolne usmerjenosti pri posvojitvi. Od kje avtorju te bedarije?

  “S takšno definicijo je otroku odvzet biološki starš, ki ne živi z njim, partner njegovega starša pa mu ni dan, čeprav živijo skupaj.”

  Čeprav bi lahko razpravljali, ali Dzak prinaša dovolj za rekombinirane družine (kar je, dragi kristjani, itak GREH), se bo moral avtor pocarije prej odločiti: je dobro, da so tisti, ki dejansko skrbijo za otroka prepoznani, ali pa ne? Če je odgovor da (kot terja za rekombinirane), pol velja to tudi za istospolne družine, kajne? Ali pa so ti drugi otroci manj vredni?

  ” v veljavnem pravnem redu bistveno poslanstvo, t.j. odprtost za rojstvo otrok in usmerjenost v zasnovanje družine.”

  Da, da… ker starejšim /neplodnim… so poroke prepovedane, a ne?

  “Družinski zakonik je nastal je ob vsiljeni predpostavki, da je sedanja ureditev na splošno neustavna, češ da predstavlja diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti in da krši človekove pravice. To je ustavno sodišče s svojo odločbo z dne 8.12.2011 prepričljivo ovrglo.”

  US ni reklo nič takega.

  “Zato je trditev, da Družinski zakonik ne omogoča istospolnih porok zavajajoča; omogoča jih, le poimenuje jih drugače.”

  Kar – simbolno razlikovanje – je bila najpomembnejša zahteva nasprotnikov Dzak pred kompromisom? Aja, ponudiš prst, pol pa skočijo kar na roko. In pozabijo…

  “stočasno ali celo prej, kot če bo na referendumu potrjen.”

  Ne. Če bo Dzak zavrnjen, je za eno leto konec. Nič prej se ne more zgoditi.

  “Morda funkcionirajo kot družina, toda kdo bo prevzel odgovornost za odgovor na otrokovo
  vprašanje, kje in kdo je njegova mama oz. oče. Kako se bo otrok soočal s problemom identitete? Ali oz. kako bodo v njegovo življenje vstopili biološki starši?”

  Posvojitve niso nič novega. Heteroseksualci jih prakticirajo že dolgo. Ureditev pri istospolnih je povsem enaka. Ampak ta vprašanja se postavljajo samo pri istospolnih…. čudno, kajne?

  “Res je, da se vrednote v družbi spreminjajo, vendar Družinski zakonik temu ne sledi, ampak spremembo vrednot skuša spodbujati”

  Istospolne družine so tu. Ni jih ustvaril Dzak.

  • Istospolne skupnosti oziroma partnerstvo in ne družine! Je bistvena razlika med istospolnim partnerstvom in družino in ta je novo življenje. Za pričetek novega življenja sta nujno potrebna moški in ženska. Da se prepreči spočetje otrok med bratom in sestro pa je nujno poznavanje očeta in mater. To je biološka nujnost preživetja. Dobro je tudi preprečiti spočetje med bratranci in sestričnami. Torej moramo poznati še malo širšo okolico. In tako pridemo do klasične družine. Tam se ve, kdo je kdo.

  • Kakor koli flancaš, nisi v ničemer ovrgel Doktorjevega pisanja. Sploh pa ne odgovarjaš na bistvo, ampak iztrgaš stavek izkonteksta, ga po svoje intrepretiraš in komentiraš kar po svoje.

 3. Družinski zakonik ni vrhunec neke kulture bivanja, je znak konca te kulture. Vendar! Če ga Slovenci sprejmemo, kaj bo spremenil? Nič! Rodnost je že tako krepko pod mejo obnavljanja števila prebivalcev. Sedaj se veča število upokojencev in pada število mladih, ki delajo. Slej ko prej se mora zgoditi, da se bo mladi človek vprašal: “Zakaj pa bi jaz podpiral tri upokojence?” in odšel iz te dežele. Če ga bomo tako lomili z družino, bo to samo malo preje. In mogoče bo tako malo manj nesrečnih ljudi na svetu.

  Opomba: Seveda bom glasoval proti. Že zaradi nasilne in nesramne propagande zagovornikov, ki sem jim zdi tudi grožnja s smrtjo čisto v redu. Taka skupina ljudi ne bo nikoli imela moje podpore.

  • AlFe, mislim, da sem ti že enkrat tole napisal, pa bom ponovil: nihče ti ne brani, da imaš z eno ali več ženskami 15, 20 ali celo 30 otrok. Morda celo več! Pustil boš lahko tudi službo, ker boš prejemal visoke otroške doklade. Najbolje bo, da se vsi skupaj preselite na ljubljanske Roje, v bližino Strojanov. Tam je baje še kar nekaj praznih prostornih barak. To bo tudi zanimiv sociološki eksperiment: ali boste vi poslovenili Strojane ali pa bodo oni pociganili vas.
   Mislim, da se lahko nadejaš tudi zlate medalje svobode od predsednika Turka za dvig rodnosti, da o številnih priznanjih s strani tebi tako ljube RKC sploh ne govorim!
   KAJ ŠE ČAKAŠ???

   • Gospod Belko za vas ni rešitve, ste se že pociganini (po vaših izjavah sodeč in namernemu nasprotovanju naravnim zakonitostim).

 4. Ste si ogledali ona dva manekena za pedrsko starševst vo, ki so ju za propagandne namene začasno uvozili iz ZDA.

  Priletna moška , skoraj že starca, sta Bog ve kako prišla do tega otroka.

  Če to ni narobe svet!

  • Samo Bog ve? Ni res!

   Vzela oziroma v blagi izvedbi kupila sta ga. Človek je pač postal predmet, ki se ga pač po potrebi vzame oziroma v blažji izvedbi kupi. Popredmetenje človeka. S krščanskega vidika je to strašno velik greh, izredno odstopanje od človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi.

 5. OMENJENA GEJA , uvožena za potrebe zmešane levice , ki sta svoj “družinski ” status dobila v eni izmed držav ZDA . DOBILA sta za svojo skupnost potrditev tudi od našega sodišča !
  IN SEDAJ BI GEYI radi dosegli , da bi ta odločitev , potrditev , postala presedenčni primer , to hočejo . Torej , da bi to veljalo za vse še nerešene in bodoče primere !

  TAKO so žrtve samo nedolžni otroćići, kdo naj to podpira, edino norci ! !

 6. Zakaj bi moral jaz sprejemati istospolno idelogijo v zakoniku, kjer so urejene stvari za heteroseksualne pare. Zakaj mi jo vsiljujejo in me enačite. Ni potrebno. Za istospolne se naj uredijo zakonske zadeve v ZRIPS-u.
  Sem PROTI sprejetemu zakoniku! Napsiati je potrebno boljši zakonik!

Comments are closed.